Zásady používání souborů cookies

Tento web používá cookies, aby vám poskytl lepší služby a zlepšil zážitek z prohlížení. Procházením automaticky souhlasíte s jeho používáním. Další informace

Přijmout vše
Nový zákazník? Register

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ODPOVĚDNÉ OSOBY

 

· Název: PAUL STRICKER, S.A. (dále jen jako „STRICKER")

· Ústředí: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Odpovědnost za ochranu údajů: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACE A SOUHLAS

 

Zákon o ochraně osobních údajů (č. 67/98, ze dne 26. října, dále jen jako „ZOOÚ") a Obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen jako „GDPR") zajišťují ochranu jednotlivců při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů. „Osobní údaje" jsou jakékoliv informace jakékoli povahy a bez ohledu na jejich doložení, včetně zvuku a obrazu, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby, ochrana tedy nezahrnuje údaje skupiny lidí.  Za identifikovatelnou osobu se považuje osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (například jméno dané osoby spojené s telefonním číslem nebo e-mailovou adresou).

 

Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů dáváte svůj informovaný, výslovný, svobodný a jednoznačný souhlas s tím, aby byly osobní údaje poskytnuté prostřednictvím internetových stránek https://www.stricker-europe.com/ zahrnuty do zpracování údajů společností STRICKER podle ZOOÚ a GDPR týkající se organizačních a technických bezpečnostních opatření.

 

V případě, že jsou osobní údaje získávány prostřednictvím formuláře „nový uživatel" nebo jiných formulářů, které se týkají návštěvnosti stránek, bude muset uživatel vyplnit alespoň položky označené hvězdičkou. Tyto údaje jsou považovány za nezbytné, a pokud nebudou poskytnuty, společnost STRICKER nebude moci přijmout nebo zařídit webovou službu nebo vyřídit dotaz, který požadujete.

 

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, se kterými nakládáme prostřednictvím uvedených internetových stránek, budou použity pouze k následujícím účelům:

a)    reakce na žádosti o kontakt a / nebo informace zaslané prostřednictvím formuláře, který je dostupný na internetových stránkách nebo prostřednictvím Linkedin nebo Facebooku;

b)    vyvíjení činností organizační, administrativní, finanční a účetní povahy, jako jsou například interní organizační činnosti a praktické činnosti za účelem plnění smluvních a předsmluvních závazků;

c)    vyřizování stížností;

d)    pravidelné zasílání obchodních sdělení s novinkami a informacemi o našich službách nebo propagace;

e)    analýza a průzkum trhu (studie trhu);

f)     ověřování, údržba a vývoj systémů a statistických analýz;

g)    právní povinnosti, podle příslušného zákona o ochraně údajů.

 

Pokud společnosti STRICKER neposkytnete svůj zvláštní a nepovinný souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely ve smyslu následujících odstavců nebo pro profilování a / nebo výzkum trhu, budou autentizační údaje vyžadované pro vytvoření nového uživatele použity společností STRICKER pouze za účelem ověření vaší identity a tím zabránění možnému podvodu a zneužití, a ke kontaktování vás pouze z důvodů zajištění služby.

 

V souvislosti s osobními údaji, které nám budou poskytnuty prostřednictvím této stránky, nebudeme v žádném případě činit následující:

· Předávat je ostatním nebo jiným subjektům bez vašeho předchozího souhlasu;

· Předávat je do jiných států bez vašeho předchozího souhlasu.

 

STRICKER si vyhrazuje právo předávat vaše osobní údaje zástupcům, kteří jsou třetími osobami, subdodavatelům nebo poskytovatelům služeb, abychom mohli lépe reagovat na vaše potřeby. Za tímto účelem společnost STRICKER využívá smlouvy a jiné dohody, aby zajistila, že tyto osoby budou chránit vaše osobní údaje v souladu s pravidly stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou bez vašeho souhlasu sdíleny mimo síť STRICKER pouze: a) pokud to bude vyžadováno nebo povoleno právními předpisy a b) když to bude třeba k poskytnutí služby, kterou požadujete, což bude v takovém případě považováno za váš konkludentní souhlas.

 

Uživatel zaručuje, že informace, které poskytl, jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální a nese odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, která může být porušením tohoto závazku způsobena.

 

V případě, že poskytnuté údaje patří třetí osobě, uživatel zaručuje, že tuto třetí osobu informoval o aspektech obsažených v tomto dokumentu a obdržel její svolení k poskytnutí jejích údajů společnosti STRICKER k uvedeným účelům.

 

4.    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

Společnost STRICKER prohlašuje, že zavedla a bude i nadále zavádět technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jsou jí poskytovány, aby zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování a / nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku, povaze uchovávaných údajů a rizikům, kterým jsou vystaveny.

Společnost STRICKER garantuje důvěrnost údajů poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky. Veškeré údaje budou vloženy na zabezpečený server, který je zašifruje / zakóduje (převede je na kódy). To, že je váš prohlížeč zabezpečený, zjistíte tak, že se objeví symbol zámku nebo pokud adresa začíná písmeny https místo http.

S osobními údaji je nakládáno s úrovní ochrany, která je právními předpisy vyžadována k zajištění jejich bezpečnosti a k tomu, aby se zabránilo jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku a s tím, aby si byl uživatel vědom a akceptoval, že opatření internetové bezpečnosti nejsou nedobytná.

Kdykoliv společnost STRICKER získá přístup k osobním údajům, zavazuje se:

  • Uložit je prostřednictvím právně vymahatelných bezpečnostních opatření technické a organizační povahy, aby zajistila jejich bezpečnost a zabránila tak neoprávněné změně, ztrátě, nakládání nebo přístupu, v souladu s nejnovějším stavem technologie v jakýkoliv daný okamžik, povahou údajů a možnými riziky, kterým jsou vystaveny;
  • Používat údaje pouze k dříve definovaným účelům;
  • Ujistit se, že jsou údaje zpracovávány pouze zaměstnanci, jejichž zásah je nezbytný k tomu, aby byl uspokojen požadavek subjektu údajů, a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a důvěrnosti. V případě, že budou informace za takovým účelem poskytnuty třetím osobám, mělo by být od takovýchto osob vyžadováno, aby zachovávaly dostatečnou důvěrnost v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 

5.    DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Společnost STRICKER uchovává vaše osobní údaje a nakládá s nimi pouze po dobu, která je nezbytná nebo povinná k plnění účelů popsaných výše, přičemž uplatňuje kritéria uchovávání informací vhodná pro každý případ nakládání s údaji, v souladu s příslušnými právními a regulačními povinnostmi.

 

K ochraně bezpečnosti dostupných osobních údajů přijala společnost STRICKER bezpečnostní, technická a organizační opatření, která chrání osobní údaje před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

Pokud bude společnost STRICKER využívat k poskytování služeb, které zahrnuje předání osobních údajů, subdodavatele, bude od ní vyžadováno, aby přijala nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

6.    OCHODNÍ A REKLAMNÍ SDĚLĚNÍ

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo pevné telefonní linky, číslo mobilního telefonu) zpracovávány společností STRICKER za účelem zasílání elektronických sdělení s informacemi o obchodních nabídkách a propagačními informacemi.

 

Pokud si budete přát, abyste již nadále obchodní a reklamní sdělení od společnosti STRICKER nedostávali, můžete kdykoliv to kdykoliv odmítnout zasláním zprávy na e-mailovou adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údaji, které společnosti uživatelé sdělí prostřednictvím komunikačních platforem Facebook a Linkedin – kontaktního formuláře -, bude nakládáno výlučně v souladu s účelem uvedeným v této informaci s ohledem na souhlasy, které uživatel příležitostně poskytne.

 

8.    STUDIE TRHU

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé jeho osobní údaje zpracovávány společností STRICKER za účelem analýzy a průzkumu trhu nebo za účelem telefonického kontaktování uživatele (na pevnou linku a / nebo mobilní telefon, se systémovým voláním nebo komunikačními zařízeními se zásahem operátora) a zjišťování informací.

 

Souhlas se  zpracováním osobních údajů pro takovéto účely je svobodný a dobrovolný. Uživatel může kdykoliv souhlas odvolat zasláním žádosti společnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 

V souladu s ustanoveními ZOOÚ a GDPR může uživatel uplatňovat svá práva na přístup, opravu, výmaz, vznesení námitky a přenositelnost údajů tak, že zašle písemnou žádost některým z níže uvedených způsobů, která bude vždy obsahovat kopii dokumentu, který prokazuje totožnost uživatele a specifikaci práva nebo práv, které si přeje uplatnit:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailem na adresu: dpo@stricker.pt

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tyto Zásady používání souborů cookies jsou součástí Zásad ochrany osobních údajů internetových stránek https://www.stricker-europe.com/  (dále jen jako „Internetové stránky").

Přístup na internetové stránky a jejich prohlížení nebo využívání jejich služeb v sobě zahrnuje přijetí podmínek obsažených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Abychom vám usnadnili procházení internetových stránek a poskytli lepší zážitek z jejich prohlížení, společnost PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústředím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používá soubory cookies nebo jiné podobně fungující soubory (dále jen jako „Cookies").

Vzhledem ke způsobu, jakým fungují internetové komunikační standardy, může přístup k internetovým stránkám zahrnovat použití souborů cookies. Společnost PAUL STRICKER, SA (dále jen jako „STRICKER") je odpovědná za Cookies a za zpracování údajů, které získá pomocí souborů cookies, buď sama, nebo od třetích osob, prostřednictvím svých internetových stránek, přičemž rozhoduje o účelu, obsahu a použití zpracování shromážděných údajů.

 

Co jsou Cookies?

Cookies jsou soubory, které obsahují malé množství informací, které se ukládají na vašem zařízení, když navštívíte internetové stránky.

Hlavním cílem je rozpoznat uživatele kdykoliv se na internetové stránky vrátí a také zlepšit kvalitu a nabídnout lepší užívání stránek s cílem zjednodušit navigaci.

Soubory Cookies jsou pro fungování internetu nezbytné; nepoškozují vaše zařízení nebo počítač, a pokud je máte v nastavení vašeho prohlížeče povoleny, pomáhají rozpoznávat a řešit potenciální chyby v provozu internetové stránky.

 

Používání Cookies společností STRICKER

Tím, že navštívíte Internetové stránky, výslovně souhlasíte s použitím těchto typů Cookies na vašich zařízeních.

Pokud cookies zakážete, navigace internetových stránek nemusí být optimalizovaná a některé prvky internetových stránek nemusí správně fungovat.

STRICKER používá Cookies konkrétně pro účely uvedené níže. Pokud bude STRICKER používat další Cookies za účelem poskytování více a lepších služeb, budete okamžitě informováni.

 

Název Cookie

Funkce

1P_JAR

Používá se ke shromažďování statistik internetových stránek a sledování přepočítacích koeficientů

CONSENT

Povolení používat cookies - Google Analytics

PHPSESSID

Relace vytvořená internetovými stránkami k identifikaci přístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvořené během přístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics k ukládání identifikace každé návštěvy

cookiePolicy

Souhlas s používáním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávání z katalogu výrobků

 

Nastavení uživatele, jak se vyhnout souborům cookies

V souladu se současnou legislativou se poskytují informace o tom, jak můžete nastavit svůj prohlížeč a spravovat tak a udržovat své soukromí a bezpečnost v souvislosti s Cookies, a to prostřednictvím odkazů na oficiální internetové stránky podpory hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete povolit cookies nebo ne.

Rozumí se, že tím, že pokračujete v prohlížení této stránky, aniž byste nejprve zakázali cookies, souhlasíte s jejich používáním.

 

Nastavení cookies může být také změněno v nastavení vašeho prohlížeče pomocí následujících odkazů:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]

 1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ODPOVĚDNÉ OSOBY

 

· Název: PAUL STRICKER, S.A. (dále jen jako „STRICKER")

· Ústředí: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Odpovědnost za ochranu údajů: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACE A SOUHLAS

 

Zákon o ochraně osobních údajů (č. 67/98, ze dne 26. října, dále jen jako „ZOOÚ") a Obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen jako „GDPR") zajišťují ochranu jednotlivců při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů. „Osobní údaje" jsou jakékoliv informace jakékoli povahy a bez ohledu na jejich doložení, včetně zvuku a obrazu, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby, ochrana tedy nezahrnuje údaje skupiny lidí.  Za identifikovatelnou osobu se považuje osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (například jméno dané osoby spojené s telefonním číslem nebo e-mailovou adresou).

 

Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů dáváte svůj informovaný, výslovný, svobodný a jednoznačný souhlas s tím, aby byly osobní údaje poskytnuté prostřednictvím internetových stránek https://www.stricker-europe.com/ zahrnuty do zpracování údajů společností STRICKER podle ZOOÚ a GDPR týkající se organizačních a technických bezpečnostních opatření.

 

V případě, že jsou osobní údaje získávány prostřednictvím formuláře „nový uživatel" nebo jiných formulářů, které se týkají návštěvnosti stránek, bude muset uživatel vyplnit alespoň položky označené hvězdičkou. Tyto údaje jsou považovány za nezbytné, a pokud nebudou poskytnuty, společnost STRICKER nebude moci přijmout nebo zařídit webovou službu nebo vyřídit dotaz, který požadujete.

 

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, se kterými nakládáme prostřednictvím uvedených internetových stránek, budou použity pouze k následujícím účelům:

a)    reakce na žádosti o kontakt a / nebo informace zaslané prostřednictvím formuláře, který je dostupný na internetových stránkách nebo prostřednictvím Linkedin nebo Facebooku;

b)    vyvíjení činností organizační, administrativní, finanční a účetní povahy, jako jsou například interní organizační činnosti a praktické činnosti za účelem plnění smluvních a předsmluvních závazků;

c)    vyřizování stížností;

d)    pravidelné zasílání obchodních sdělení s novinkami a informacemi o našich službách nebo propagace;

e)    analýza a průzkum trhu (studie trhu);

f)     ověřování, údržba a vývoj systémů a statistických analýz;

g)    právní povinnosti, podle příslušného zákona o ochraně údajů.

 

Pokud společnosti STRICKER neposkytnete svůj zvláštní a nepovinný souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely ve smyslu následujících odstavců nebo pro profilování a / nebo výzkum trhu, budou autentizační údaje vyžadované pro vytvoření nového uživatele použity společností STRICKER pouze za účelem ověření vaší identity a tím zabránění možnému podvodu a zneužití, a ke kontaktování vás pouze z důvodů zajištění služby.

 

V souvislosti s osobními údaji, které nám budou poskytnuty prostřednictvím této stránky, nebudeme v žádném případě činit následující:

· Předávat je ostatním nebo jiným subjektům bez vašeho předchozího souhlasu;

· Předávat je do jiných států bez vašeho předchozího souhlasu.

 

STRICKER si vyhrazuje právo předávat vaše osobní údaje zástupcům, kteří jsou třetími osobami, subdodavatelům nebo poskytovatelům služeb, abychom mohli lépe reagovat na vaše potřeby. Za tímto účelem společnost STRICKER využívá smlouvy a jiné dohody, aby zajistila, že tyto osoby budou chránit vaše osobní údaje v souladu s pravidly stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou bez vašeho souhlasu sdíleny mimo síť STRICKER pouze: a) pokud to bude vyžadováno nebo povoleno právními předpisy a b) když to bude třeba k poskytnutí služby, kterou požadujete, což bude v takovém případě považováno za váš konkludentní souhlas.

 

Uživatel zaručuje, že informace, které poskytl, jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální a nese odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, která může být porušením tohoto závazku způsobena.

 

V případě, že poskytnuté údaje patří třetí osobě, uživatel zaručuje, že tuto třetí osobu informoval o aspektech obsažených v tomto dokumentu a obdržel její svolení k poskytnutí jejích údajů společnosti STRICKER k uvedeným účelům.

 

4.    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

Společnost STRICKER prohlašuje, že zavedla a bude i nadále zavádět technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jsou jí poskytovány, aby zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování a / nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku, povaze uchovávaných údajů a rizikům, kterým jsou vystaveny.

Společnost STRICKER garantuje důvěrnost údajů poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky. Veškeré údaje budou vloženy na zabezpečený server, který je zašifruje / zakóduje (převede je na kódy). To, že je váš prohlížeč zabezpečený, zjistíte tak, že se objeví symbol zámku nebo pokud adresa začíná písmeny https místo http.

S osobními údaji je nakládáno s úrovní ochrany, která je právními předpisy vyžadována k zajištění jejich bezpečnosti a k tomu, aby se zabránilo jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku a s tím, aby si byl uživatel vědom a akceptoval, že opatření internetové bezpečnosti nejsou nedobytná.

Kdykoliv společnost STRICKER získá přístup k osobním údajům, zavazuje se:

  • Uložit je prostřednictvím právně vymahatelných bezpečnostních opatření technické a organizační povahy, aby zajistila jejich bezpečnost a zabránila tak neoprávněné změně, ztrátě, nakládání nebo přístupu, v souladu s nejnovějším stavem technologie v jakýkoliv daný okamžik, povahou údajů a možnými riziky, kterým jsou vystaveny;
  • Používat údaje pouze k dříve definovaným účelům;
  • Ujistit se, že jsou údaje zpracovávány pouze zaměstnanci, jejichž zásah je nezbytný k tomu, aby byl uspokojen požadavek subjektu údajů, a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a důvěrnosti. V případě, že budou informace za takovým účelem poskytnuty třetím osobám, mělo by být od takovýchto osob vyžadováno, aby zachovávaly dostatečnou důvěrnost v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 

5.    DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Společnost STRICKER uchovává vaše osobní údaje a nakládá s nimi pouze po dobu, která je nezbytná nebo povinná k plnění účelů popsaných výše, přičemž uplatňuje kritéria uchovávání informací vhodná pro každý případ nakládání s údaji, v souladu s příslušnými právními a regulačními povinnostmi.

 

K ochraně bezpečnosti dostupných osobních údajů přijala společnost STRICKER bezpečnostní, technická a organizační opatření, která chrání osobní údaje před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

Pokud bude společnost STRICKER využívat k poskytování služeb, které zahrnuje předání osobních údajů, subdodavatele, bude od ní vyžadováno, aby přijala nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

6.    OCHODNÍ A REKLAMNÍ SDĚLĚNÍ

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo pevné telefonní linky, číslo mobilního telefonu) zpracovávány společností STRICKER za účelem zasílání elektronických sdělení s informacemi o obchodních nabídkách a propagačními informacemi.

 

Pokud si budete přát, abyste již nadále obchodní a reklamní sdělení od společnosti STRICKER nedostávali, můžete kdykoliv to kdykoliv odmítnout zasláním zprávy na e-mailovou adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údaji, které společnosti uživatelé sdělí prostřednictvím komunikačních platforem Facebook a Linkedin – kontaktního formuláře -, bude nakládáno výlučně v souladu s účelem uvedeným v této informaci s ohledem na souhlasy, které uživatel příležitostně poskytne.

 

8.    STUDIE TRHU

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé jeho osobní údaje zpracovávány společností STRICKER za účelem analýzy a průzkumu trhu nebo za účelem telefonického kontaktování uživatele (na pevnou linku a / nebo mobilní telefon, se systémovým voláním nebo komunikačními zařízeními se zásahem operátora) a zjišťování informací.

 

Souhlas se  zpracováním osobních údajů pro takovéto účely je svobodný a dobrovolný. Uživatel může kdykoliv souhlas odvolat zasláním žádosti společnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 

V souladu s ustanoveními ZOOÚ a GDPR může uživatel uplatňovat svá práva na přístup, opravu, výmaz, vznesení námitky a přenositelnost údajů tak, že zašle písemnou žádost některým z níže uvedených způsobů, která bude vždy obsahovat kopii dokumentu, který prokazuje totožnost uživatele a specifikaci práva nebo práv, které si přeje uplatnit:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailem na adresu: dpo@stricker.pt

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tyto Zásady používání souborů cookies jsou součástí Zásad ochrany osobních údajů internetových stránek https://www.stricker-europe.com/  (dále jen jako „Internetové stránky").

Přístup na internetové stránky a jejich prohlížení nebo využívání jejich služeb v sobě zahrnuje přijetí podmínek obsažených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Abychom vám usnadnili procházení internetových stránek a poskytli lepší zážitek z jejich prohlížení, společnost PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústředím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používá soubory cookies nebo jiné podobně fungující soubory (dále jen jako „Cookies").

Vzhledem ke způsobu, jakým fungují internetové komunikační standardy, může přístup k internetovým stránkám zahrnovat použití souborů cookies. Společnost PAUL STRICKER, SA (dále jen jako „STRICKER") je odpovědná za Cookies a za zpracování údajů, které získá pomocí souborů cookies, buď sama, nebo od třetích osob, prostřednictvím svých internetových stránek, přičemž rozhoduje o účelu, obsahu a použití zpracování shromážděných údajů.

 

Co jsou Cookies?

Cookies jsou soubory, které obsahují malé množství informací, které se ukládají na vašem zařízení, když navštívíte internetové stránky.

Hlavním cílem je rozpoznat uživatele kdykoliv se na internetové stránky vrátí a také zlepšit kvalitu a nabídnout lepší užívání stránek s cílem zjednodušit navigaci.

Soubory Cookies jsou pro fungování internetu nezbytné; nepoškozují vaše zařízení nebo počítač, a pokud je máte v nastavení vašeho prohlížeče povoleny, pomáhají rozpoznávat a řešit potenciální chyby v provozu internetové stránky.

 

Používání Cookies společností STRICKER

Tím, že navštívíte Internetové stránky, výslovně souhlasíte s použitím těchto typů Cookies na vašich zařízeních.

Pokud cookies zakážete, navigace internetových stránek nemusí být optimalizovaná a některé prvky internetových stránek nemusí správně fungovat.

STRICKER používá Cookies konkrétně pro účely uvedené níže. Pokud bude STRICKER používat další Cookies za účelem poskytování více a lepších služeb, budete okamžitě informováni.

 

Název Cookie

Funkce

1P_JAR

Používá se ke shromažďování statistik internetových stránek a sledování přepočítacích koeficientů

CONSENT

Povolení používat cookies - Google Analytics

PHPSESSID

Relace vytvořená internetovými stránkami k identifikaci přístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvořené během přístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics k ukládání identifikace každé návštěvy

cookiePolicy

Souhlas s používáním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávání z katalogu výrobků

 

Nastavení uživatele, jak se vyhnout souborům cookies

V souladu se současnou legislativou se poskytují informace o tom, jak můžete nastavit svůj prohlížeč a spravovat tak a udržovat své soukromí a bezpečnost v souvislosti s Cookies, a to prostřednictvím odkazů na oficiální internetové stránky podpory hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete povolit cookies nebo ne.

Rozumí se, že tím, že pokračujete v prohlížení této stránky, aniž byste nejprve zakázali cookies, souhlasíte s jejich používáním.

 

Nastavení cookies může být také změněno v nastavení vašeho prohlížeče pomocí následujících odkazů:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]


1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ODPOVĚDNÉ OSOBY

 

· Název: PAUL STRICKER, S.A. (dále jen jako „STRICKER")

· Ústředí: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Odpovědnost za ochranu údajů: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACE A SOUHLAS

 

Zákon o ochraně osobních údajů (č. 67/98, ze dne 26. října, dále jen jako „ZOOÚ") a Obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen jako „GDPR") zajišťují ochranu jednotlivců při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů. „Osobní údaje" jsou jakékoliv informace jakékoli povahy a bez ohledu na jejich doložení, včetně zvuku a obrazu, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby, ochrana tedy nezahrnuje údaje skupiny lidí.  Za identifikovatelnou osobu se považuje osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (například jméno dané osoby spojené s telefonním číslem nebo e-mailovou adresou).

 

Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů dáváte svůj informovaný, výslovný, svobodný a jednoznačný souhlas s tím, aby byly osobní údaje poskytnuté prostřednictvím internetových stránek https://www.stricker-europe.com/ zahrnuty do zpracování údajů společností STRICKER podle ZOOÚ a GDPR týkající se organizačních a technických bezpečnostních opatření.

 

V případě, že jsou osobní údaje získávány prostřednictvím formuláře „nový uživatel" nebo jiných formulářů, které se týkají návštěvnosti stránek, bude muset uživatel vyplnit alespoň položky označené hvězdičkou. Tyto údaje jsou považovány za nezbytné, a pokud nebudou poskytnuty, společnost STRICKER nebude moci přijmout nebo zařídit webovou službu nebo vyřídit dotaz, který požadujete.

 

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, se kterými nakládáme prostřednictvím uvedených internetových stránek, budou použity pouze k následujícím účelům:

a)    reakce na žádosti o kontakt a / nebo informace zaslané prostřednictvím formuláře, který je dostupný na internetových stránkách nebo prostřednictvím Linkedin nebo Facebooku;

b)    vyvíjení činností organizační, administrativní, finanční a účetní povahy, jako jsou například interní organizační činnosti a praktické činnosti za účelem plnění smluvních a předsmluvních závazků;

c)    vyřizování stížností;

d)    pravidelné zasílání obchodních sdělení s novinkami a informacemi o našich službách nebo propagace;

e)    analýza a průzkum trhu (studie trhu);

f)     ověřování, údržba a vývoj systémů a statistických analýz;

g)    právní povinnosti, podle příslušného zákona o ochraně údajů.

 

Pokud společnosti STRICKER neposkytnete svůj zvláštní a nepovinný souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely ve smyslu následujících odstavců nebo pro profilování a / nebo výzkum trhu, budou autentizační údaje vyžadované pro vytvoření nového uživatele použity společností STRICKER pouze za účelem ověření vaší identity a tím zabránění možnému podvodu a zneužití, a ke kontaktování vás pouze z důvodů zajištění služby.

 

V souvislosti s osobními údaji, které nám budou poskytnuty prostřednictvím této stránky, nebudeme v žádném případě činit následující:

· Předávat je ostatním nebo jiným subjektům bez vašeho předchozího souhlasu;

· Předávat je do jiných států bez vašeho předchozího souhlasu.

 

STRICKER si vyhrazuje právo předávat vaše osobní údaje zástupcům, kteří jsou třetími osobami, subdodavatelům nebo poskytovatelům služeb, abychom mohli lépe reagovat na vaše potřeby. Za tímto účelem společnost STRICKER využívá smlouvy a jiné dohody, aby zajistila, že tyto osoby budou chránit vaše osobní údaje v souladu s pravidly stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou bez vašeho souhlasu sdíleny mimo síť STRICKER pouze: a) pokud to bude vyžadováno nebo povoleno právními předpisy a b) když to bude třeba k poskytnutí služby, kterou požadujete, což bude v takovém případě považováno za váš konkludentní souhlas.

 

Uživatel zaručuje, že informace, které poskytl, jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální a nese odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, která může být porušením tohoto závazku způsobena.

 

V případě, že poskytnuté údaje patří třetí osobě, uživatel zaručuje, že tuto třetí osobu informoval o aspektech obsažených v tomto dokumentu a obdržel její svolení k poskytnutí jejích údajů společnosti STRICKER k uvedeným účelům.

 

4.    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

Společnost STRICKER prohlašuje, že zavedla a bude i nadále zavádět technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jsou jí poskytovány, aby zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování a / nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku, povaze uchovávaných údajů a rizikům, kterým jsou vystaveny.

Společnost STRICKER garantuje důvěrnost údajů poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky. Veškeré údaje budou vloženy na zabezpečený server, který je zašifruje / zakóduje (převede je na kódy). To, že je váš prohlížeč zabezpečený, zjistíte tak, že se objeví symbol zámku nebo pokud adresa začíná písmeny https místo http.

S osobními údaji je nakládáno s úrovní ochrany, která je právními předpisy vyžadována k zajištění jejich bezpečnosti a k tomu, aby se zabránilo jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu technického pokroku a s tím, aby si byl uživatel vědom a akceptoval, že opatření internetové bezpečnosti nejsou nedobytná.

Kdykoliv společnost STRICKER získá přístup k osobním údajům, zavazuje se:

  • Uložit je prostřednictvím právně vymahatelných bezpečnostních opatření technické a organizační povahy, aby zajistila jejich bezpečnost a zabránila tak neoprávněné změně, ztrátě, nakládání nebo přístupu, v souladu s nejnovějším stavem technologie v jakýkoliv daný okamžik, povahou údajů a možnými riziky, kterým jsou vystaveny;
  • Používat údaje pouze k dříve definovaným účelům;
  • Ujistit se, že jsou údaje zpracovávány pouze zaměstnanci, jejichž zásah je nezbytný k tomu, aby byl uspokojen požadavek subjektu údajů, a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a důvěrnosti. V případě, že budou informace za takovým účelem poskytnuty třetím osobám, mělo by být od takovýchto osob vyžadováno, aby zachovávaly dostatečnou důvěrnost v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 

5.    DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Společnost STRICKER uchovává vaše osobní údaje a nakládá s nimi pouze po dobu, která je nezbytná nebo povinná k plnění účelů popsaných výše, přičemž uplatňuje kritéria uchovávání informací vhodná pro každý případ nakládání s údaji, v souladu s příslušnými právními a regulačními povinnostmi.

 

K ochraně bezpečnosti dostupných osobních údajů přijala společnost STRICKER bezpečnostní, technická a organizační opatření, která chrání osobní údaje před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

Pokud bude společnost STRICKER využívat k poskytování služeb, které zahrnuje předání osobních údajů, subdodavatele, bude od ní vyžadováno, aby přijala nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem nebo před jakoukoliv jinou formou protiprávního zacházení.

 

6.    OCHODNÍ A REKLAMNÍ SDĚLĚNÍ

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo pevné telefonní linky, číslo mobilního telefonu) zpracovávány společností STRICKER za účelem zasílání elektronických sdělení s informacemi o obchodních nabídkách a propagačními informacemi.

 

Pokud si budete přát, abyste již nadále obchodní a reklamní sdělení od společnosti STRICKER nedostávali, můžete kdykoliv to kdykoliv odmítnout zasláním zprávy na e-mailovou adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údaji, které společnosti uživatelé sdělí prostřednictvím komunikačních platforem Facebook a Linkedin – kontaktního formuláře -, bude nakládáno výlučně v souladu s účelem uvedeným v této informaci s ohledem na souhlasy, které uživatel příležitostně poskytne.

 

8.    STUDIE TRHU

 

Pokud k tomu uživatel udělí svůj svobodný a dobrovolný souhlas, mohou být některé jeho osobní údaje zpracovávány společností STRICKER za účelem analýzy a průzkumu trhu nebo za účelem telefonického kontaktování uživatele (na pevnou linku a / nebo mobilní telefon, se systémovým voláním nebo komunikačními zařízeními se zásahem operátora) a zjišťování informací.

 

Souhlas se  zpracováním osobních údajů pro takovéto účely je svobodný a dobrovolný. Uživatel může kdykoliv souhlas odvolat zasláním žádosti společnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 

V souladu s ustanoveními ZOOÚ a GDPR může uživatel uplatňovat svá práva na přístup, opravu, výmaz, vznesení námitky a přenositelnost údajů tak, že zašle písemnou žádost některým z níže uvedených způsobů, která bude vždy obsahovat kopii dokumentu, který prokazuje totožnost uživatele a specifikaci práva nebo práv, které si přeje uplatnit:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailem na adresu: dpo@stricker.pt

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tyto Zásady používání souborů cookies jsou součástí Zásad ochrany osobních údajů internetových stránek https://www.stricker-europe.com/  (dále jen jako „Internetové stránky").

Přístup na internetové stránky a jejich prohlížení nebo využívání jejich služeb v sobě zahrnuje přijetí podmínek obsažených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Abychom vám usnadnili procházení internetových stránek a poskytli lepší zážitek z jejich prohlížení, společnost PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústředím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používá soubory cookies nebo jiné podobně fungující soubory (dále jen jako „Cookies").

Vzhledem ke způsobu, jakým fungují internetové komunikační standardy, může přístup k internetovým stránkám zahrnovat použití souborů cookies. Společnost PAUL STRICKER, SA (dále jen jako „STRICKER") je odpovědná za Cookies a za zpracování údajů, které získá pomocí souborů cookies, buď sama, nebo od třetích osob, prostřednictvím svých internetových stránek, přičemž rozhoduje o účelu, obsahu a použití zpracování shromážděných údajů.

 

Co jsou Cookies?

Cookies jsou soubory, které obsahují malé množství informací, které se ukládají na vašem zařízení, když navštívíte internetové stránky.

Hlavním cílem je rozpoznat uživatele kdykoliv se na internetové stránky vrátí a také zlepšit kvalitu a nabídnout lepší užívání stránek s cílem zjednodušit navigaci.

Soubory Cookies jsou pro fungování internetu nezbytné; nepoškozují vaše zařízení nebo počítač, a pokud je máte v nastavení vašeho prohlížeče povoleny, pomáhají rozpoznávat a řešit potenciální chyby v provozu internetové stránky.

 

Používání Cookies společností STRICKER

Tím, že navštívíte Internetové stránky, výslovně souhlasíte s použitím těchto typů Cookies na vašich zařízeních.

Pokud cookies zakážete, navigace internetových stránek nemusí být optimalizovaná a některé prvky internetových stránek nemusí správně fungovat.

STRICKER používá Cookies konkrétně pro účely uvedené níže. Pokud bude STRICKER používat další Cookies za účelem poskytování více a lepších služeb, budete okamžitě informováni.

 

Název Cookie

Funkce

1P_JAR

Používá se ke shromažďování statistik internetových stránek a sledování přepočítacích koeficientů

CONSENT

Povolení používat cookies - Google Analytics

PHPSESSID

Relace vytvořená internetovými stránkami k identifikaci přístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvořené během přístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics k ukládání identifikace každé návštěvy

cookiePolicy

Souhlas s používáním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávání z katalogu výrobků

 

Nastavení uživatele, jak se vyhnout souborům cookies

V souladu se současnou legislativou se poskytují informace o tom, jak můžete nastavit svůj prohlížeč a spravovat tak a udržovat své soukromí a bezpečnost v souvislosti s Cookies, a to prostřednictvím odkazů na oficiální internetové stránky podpory hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete povolit cookies nebo ne.

Rozumí se, že tím, že pokračujete v prohlížení této stránky, aniž byste nejprve zakázali cookies, souhlasíte s jejich používáním.

 

Nastavení cookies může být také změněno v nastavení vašeho prohlížeče pomocí následujících odkazů:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]