Nowy klient? Register

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    IDENTYFIKACJA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

• Nazwa: PAUL STRICKER S.A. (dalej „STRICKER”)

• Główna siedziba: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Numer NIPC: 501888640

• Telefon: 231209980

• E-mail: dpo@stricker.pt

• Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACJE I ZGODA

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa 67/98 z 26 października, zwana dalej „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej „RODO”) zapewniają ochronę osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, bez względu na ich charakter oraz obsługę, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, toteż ochrona nie obejmuje danych grupy osób. Za osobę niemożliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego bądź więcej określonych elementów jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej (np. imię i nazwisko powiązane z numerem telefonu lub adresem e-mail).

 

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności oznacza udzielenie świadomej, wyraźnej, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na to, aby dane osobowe podane za pośrednictwem witryny https://www.stricker-europe.com/ były uwzględnione w przetwarzaniu danych przez firmę STRICKER zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO w odniesieniu do organizacyjnych, jak i technicznych środków bezpieczeństwa.

 

Podczas gromadzenia danych za pomocą formularza „nowego użytkownika” lub innych formularzy odnoszących się do aktywności w witrynie wymagane jest, aby użytkownik zaznaczył co najmniej jedną pozycję oznaczoną gwiazdką, jako że firma STRICKER nie może zaakceptować usługi sieciowej bądź zapytania użytkownika ani zarządzać nimi, jeśli dane uznawane za niezbędne nie zostaną przekazane.

 

3.    CEL PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas za pośrednictwem zidentyfikowanej witryny będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

a)    odpowiadanie na prośby o kontakt i/lub informacje wysyłane za pomocą formularza dostępnego w Witrynie bądź za pośrednictwem serwisów LinkedIn lub Facebook;

b)    opracowanie działań o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i rachunkowym, takich jak wewnętrzne działania organizacyjne i działania funkcyjne mające na celu wypełnianie zobowiązań umownych i przedumownych;

c)    rozpatrywanie reklamacji;

d)    okresowe wysyłanie wiadomości handlowych zawierających aktualności i informacje o naszych usługach bądź promocjach;

e)    badania i analizy rynku (badania rynkowe);

f)     weryfikacja, prowadzenie i rozwój systemów oraz analiz statystycznych;

g)    obowiązki prawne wynikające z obowiązującego prawa o ochronie danych.

 

Jeśli użytkownik nie udzieli firmie STRICKER konkretnej i opcjonalnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ramach poniższych akapitów lub w celu profilowania i/lub prowadzenia badań rynkowych, dane uwierzytelniające wymagane do utworzenia nowego użytkownika będą wykorzystywane przez firmę STRICKER wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, aby umożliwić zapobieganie możliwym oszustwom i nadużyciom, a także do kontaktowania się z użytkownikiem wyłącznie z powodów związanych ze świadczeniem usług.

 

W żadnym przypadku nie wykonujemy jakichkolwiek z poniższych działań w odniesieniu do danych osobowych przekazanym nam za pośrednictwem niniejszej witryny:

• Przekazanie danych innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej zgody użytkownika;

• Przesłanie danych do innych krajów bez uprzedniej zgody użytkownika.

 

Firma STRICKER zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych agentom, podwykonawcom lub usługodawcom zewnętrznym w celu lepszego reagowania na potrzeby użytkownika. W tym celu firma STRICKER korzysta z umów lub innych uzgodnień, aby zapewnić, że takie strony trzecie będą chronić dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane bez jego zgody poza siecią firmy STRICKER wyłącznie wtedy, gdy: a) jest to wymagana lub dozwolone przez prawo oraz b) jest to wymagane do dostarczenia usług żądanych przez użytkownika, w którym to przypadku będzie to traktowane jako udzielenie przez niego dorozumianej zgody.

 

Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz odpowiada za wszelkie szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wystąpić w wyniku naruszenia tego obowiązku.

 

W przypadku przekazywania danych należących do osoby trzeciej użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie oraz uzyskał jej zgodę na przekazanie danych firmie STRICKER we wskazanych celach.

 

4.    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Firma STRICKER oświadcza, że wdrożyła oraz będzie w dalszym ciągu wdrażać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych jej danych osobowych, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na które są one narażone.

Firma STRICKER gwarantuje poufność danych przekazywanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Wszystkie dane będą zapisywane na bezpiecznym serwerze, który dokonuje ich szyfrowania i kodowania (przekształca je w kod). Można określić, czy przeglądarka jest zabezpieczona, jeśli obok adresu pojawia się symbol kłódki, a adres zaczyna się od „https” zamiast „http”.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem poziomu prawnie wymaganego poziomu ochrony oraz w celu zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, przy czym użytkownik jest świadom i akceptuje, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niemożliwe do pokonania.

Za każdym razem, gdy firma STRICKER uzyskuje dostęp do danych osobowych, zobowiązuje się do:

  • Przechowania ich za pomocą prawnie egzekwowanych środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, zgodnie z obecnym stanem technologii, charakterem danych oraz ryzykiem, na które są one narażone;
  • Wykorzystania danych wyłącznie do uprzednio zdefiniowanych celów;
  • Dopilnowania, że dane są przetwarzane wyłącznie przez tych pracowników, których zaangażowanie jest niezbędne do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych. W przypadku ujawniania informacji osobom trzecim do takich celów należy wymagać od nich zachowania odpowiednich zasad poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA

 

Firma STRICKER przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne lub obowiązkowe do realizacji wyżej opisanych celów, stosując odpowiednie kryteria przechowywania danych w odniesieniu do każdego przetwarzania, oraz zgodnie z obowiązkami prawnymi i obowiązującymi przepisami.

 

W celu ochrony bezpieczeństwa dostępnych danych osobowych firma STRICKER wprowadziła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mając na uwadze ochronę danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

W przypadku zlecania przez firmę STRICKER podwykonawstwa usług, które obejmuje przekazanie danych osobowych, firma STRICKER będzie zobowiązana do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

6.    WIADOMOŚCI HANDLOWE I DOTYCZĄCE PROMOCJI

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej zgody niektóre dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego) mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu wysyłania wiadomości elektronicznych z informacjami handlowymi oraz dotyczącymi promocji.

 

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości handlowych i dotyczących promocji od firmy STRICKER, może w dowolnym momencie zrezygnować z nich, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK I LINKEDIN

 

Firma STRICKER informuje, że dane przekazywane firmie STRICKER przez użytkowników za pośrednictwem serwisów Facebook i LinkedIn – formularz kontaktowy – będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w tych informacjach, z poszanowaniem zgód udzielanych co pewien czas przez użytkownika.

 

8.    BADANIA RYNKOWE

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu przeprowadzania analiz i badań rynkowych lub skontaktowania się przez nią z użytkownikiem telefonicznie (pod numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, z użyciem systemów lub urządzeń wywołujących z ingerencją operatora) w celu uzyskania informacji od użytkownika.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do takich celów przetwarzania jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, wysyłając zgłoszenie do firmy STRICKER.

 

9.    WYKONYWANIE PRAW

 

Zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i możliwości przenoszenia, składając zgłoszenie na piśmie z wykorzystaniem dowolnej z poniższych metod, dołączając w każdym przypadku kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz określając, prawo lub prawa, z których pragnie skorzystać:

 

• Listownie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Pocztą e-mail: dpo@stricker.ptPOLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Z WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY PAUL STRICKER S.A.

 

 


Niniejsza polityka dotycząc plików cookie stanowi część Polityki prywatności witryny https://www.stricker-europe.com/ (zwanej dalej „Witryną”).

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej i przeglądanie jej lub korzystanie z jej usług oznacza akceptację warunków zawartych w Polityce prywatności.

Aby ułatwić przeglądanie witryny oraz usprawnić jej działanie, firma PAUL STRICKER S.A. o numerze NIPC 501888640 oraz z siedzibą pod adresem Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, zawiadamia użytkownika, że wykorzystuje pliki cookie lub inne pliki pełniące podobne funkcje (zwane dalej „plikami cookie”).

Ze względu na sposób działania standardów komunikacji internetowej dostęp do witryn internetowych może obejmować wykorzystanie plików cookie. Firma PAUL STRICKER S.A. (zwana dalej „STRICKER”) ponosi odpowiedzialność za pliki cookie oraz przetwarzanie danych uzyskanych za ich pomocą za pośrednictwem swojej witryny internetowej, zarówno samodzielnie, jak i od stron trzecich, a także za podejmowanie decyzji dotyczących celu, treści oraz zastosowania przetwarzania zgromadzonych danych.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas wizyty na stronie internetowej.

Głównym ich celem jest rozpoznanie użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do witryny internetowej, a także poprawa jakości oraz funkcjonalności witryny w celu uproszczenia nawigacji.

Pliki cookie są niezbędne korzystania z Internetu; nie powodują uszkodzenia sprzętu ani urządzenia, zaś włączenie ich w konfiguracji przeglądarki ułatwia wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych błędów w działaniu witryny internetowej.

 

Wykorzystanie plików cookie przez firmę STRICKER

Uzyskując dostęp do Witryny oznacza wyraźną akceptację korzystania z plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Wyłączenie plików cookie może mieć negatywny wpływ na optymalizację nawigacji w witrynie internetowej, a niektóre funkcje mogą nie funkcjonować prawidłowo.

W szczególności firma STRICKER wykorzystuje pliki cookie do celów określonych poniżej. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli firma STRICKER będzie wykorzystywać inne pliki cookie w celu świadczenia dodatkowych lub ulepszonych usług.

 

Nazwa pliku cookie

Funkcja

1P_JAR

Służy do gromadzenia statystyk witryny i monitorowania współczynnika konwersji

CONSENT

Zgoda na korzystanie z plików cookie – Google Analytics

PHPSESSID

Sesja utworzona w witrynie internetowej w celu identyfikacji dostępu

_ga

Identyfikator klienta

_gat_UA-91734355-1

Śledzenie obiektów utworzonych w trakcie dostępu

_gid

Pliki cookie używane przez Google Analytics do przechowywania identyfikacji każdej wizyty

cookiePolicy

Zgoda na korzystanie z plików cookie Stricker-Europe

list

Zamawianie listy produktów

 

Ustawienia użytkownika pozwalające unikać plików cookie

Obowiązujące przepisy wymagają przekazywania informacji dotyczących sposobu konfiguracji przeglądarki w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa oraz zarządzania tymi kwestiami w odniesieniu do plików cookie poprzez umieszczenie linków do oficjalnych stron pomocy technicznej najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też nie

Należy rozumieć, że dalsze przeglądanie tej strony bez wyłączenia plików cookie oznacza akceptację wykorzystania plików cookie.

 

Ustawienia plików cookie można również zmienić w ustawieniach przeglądarki, klikając poniższe linki:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox [ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]

1.    IDENTYFIKACJA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

• Nazwa: PAUL STRICKER S.A. (dalej „STRICKER”)

• Główna siedziba: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Numer NIPC: 501888640

• Telefon: 231209980

• E-mail: dpo@stricker.pt

• Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACJE I ZGODA

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa 67/98 z 26 października, zwana dalej „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej „RODO”) zapewniają ochronę osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, bez względu na ich charakter oraz obsługę, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, toteż ochrona nie obejmuje danych grupy osób. Za osobę niemożliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego bądź więcej określonych elementów jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej (np. imię i nazwisko powiązane z numerem telefonu lub adresem e-mail).

 

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności oznacza udzielenie świadomej, wyraźnej, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na to, aby dane osobowe podane za pośrednictwem witryny https://www.stricker-europe.com/ były uwzględnione w przetwarzaniu danych przez firmę STRICKER zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO w odniesieniu do organizacyjnych, jak i technicznych środków bezpieczeństwa.

 

Podczas gromadzenia danych za pomocą formularza „nowego użytkownika” lub innych formularzy odnoszących się do aktywności w witrynie wymagane jest, aby użytkownik zaznaczył co najmniej jedną pozycję oznaczoną gwiazdką, jako że firma STRICKER nie może zaakceptować usługi sieciowej bądź zapytania użytkownika ani zarządzać nimi, jeśli dane uznawane za niezbędne nie zostaną przekazane.

 

3.    CEL PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas za pośrednictwem zidentyfikowanej witryny będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

a)    odpowiadanie na prośby o kontakt i/lub informacje wysyłane za pomocą formularza dostępnego w Witrynie bądź za pośrednictwem serwisów LinkedIn lub Facebook;

b)    opracowanie działań o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i rachunkowym, takich jak wewnętrzne działania organizacyjne i działania funkcyjne mające na celu wypełnianie zobowiązań umownych i przedumownych;

c)    rozpatrywanie reklamacji;

d)    okresowe wysyłanie wiadomości handlowych zawierających aktualności i informacje o naszych usługach bądź promocjach;

e)    badania i analizy rynku (badania rynkowe);

f)     weryfikacja, prowadzenie i rozwój systemów oraz analiz statystycznych;

g)    obowiązki prawne wynikające z obowiązującego prawa o ochronie danych.

 

Jeśli użytkownik nie udzieli firmie STRICKER konkretnej i opcjonalnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ramach poniższych akapitów lub w celu profilowania i/lub prowadzenia badań rynkowych, dane uwierzytelniające wymagane do utworzenia nowego użytkownika będą wykorzystywane przez firmę STRICKER wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, aby umożliwić zapobieganie możliwym oszustwom i nadużyciom, a także do kontaktowania się z użytkownikiem wyłącznie z powodów związanych ze świadczeniem usług.

 

W żadnym przypadku nie wykonujemy jakichkolwiek z poniższych działań w odniesieniu do danych osobowych przekazanym nam za pośrednictwem niniejszej witryny:

• Przekazanie danych innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej zgody użytkownika;

• Przesłanie danych do innych krajów bez uprzedniej zgody użytkownika.

 

Firma STRICKER zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych agentom, podwykonawcom lub usługodawcom zewnętrznym w celu lepszego reagowania na potrzeby użytkownika. W tym celu firma STRICKER korzysta z umów lub innych uzgodnień, aby zapewnić, że takie strony trzecie będą chronić dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane bez jego zgody poza siecią firmy STRICKER wyłącznie wtedy, gdy: a) jest to wymagana lub dozwolone przez prawo oraz b) jest to wymagane do dostarczenia usług żądanych przez użytkownika, w którym to przypadku będzie to traktowane jako udzielenie przez niego dorozumianej zgody.

 

Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz odpowiada za wszelkie szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wystąpić w wyniku naruszenia tego obowiązku.

 

W przypadku przekazywania danych należących do osoby trzeciej użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie oraz uzyskał jej zgodę na przekazanie danych firmie STRICKER we wskazanych celach.

 

4.    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Firma STRICKER oświadcza, że wdrożyła oraz będzie w dalszym ciągu wdrażać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych jej danych osobowych, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na które są one narażone.

Firma STRICKER gwarantuje poufność danych przekazywanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Wszystkie dane będą zapisywane na bezpiecznym serwerze, który dokonuje ich szyfrowania i kodowania (przekształca je w kod). Można określić, czy przeglądarka jest zabezpieczona, jeśli obok adresu pojawia się symbol kłódki, a adres zaczyna się od „https” zamiast „http”.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem poziomu prawnie wymaganego poziomu ochrony oraz w celu zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, przy czym użytkownik jest świadom i akceptuje, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niemożliwe do pokonania.

Za każdym razem, gdy firma STRICKER uzyskuje dostęp do danych osobowych, zobowiązuje się do:

  • Przechowania ich za pomocą prawnie egzekwowanych środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, zgodnie z obecnym stanem technologii, charakterem danych oraz ryzykiem, na które są one narażone;
  • Wykorzystania danych wyłącznie do uprzednio zdefiniowanych celów;
  • Dopilnowania, że dane są przetwarzane wyłącznie przez tych pracowników, których zaangażowanie jest niezbędne do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych. W przypadku ujawniania informacji osobom trzecim do takich celów należy wymagać od nich zachowania odpowiednich zasad poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA

 

Firma STRICKER przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne lub obowiązkowe do realizacji wyżej opisanych celów, stosując odpowiednie kryteria przechowywania danych w odniesieniu do każdego przetwarzania, oraz zgodnie z obowiązkami prawnymi i obowiązującymi przepisami.

 

W celu ochrony bezpieczeństwa dostępnych danych osobowych firma STRICKER wprowadziła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mając na uwadze ochronę danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

W przypadku zlecania przez firmę STRICKER podwykonawstwa usług, które obejmuje przekazanie danych osobowych, firma STRICKER będzie zobowiązana do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

6.    WIADOMOŚCI HANDLOWE I DOTYCZĄCE PROMOCJI

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej zgody niektóre dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego) mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu wysyłania wiadomości elektronicznych z informacjami handlowymi oraz dotyczącymi promocji.

 

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości handlowych i dotyczących promocji od firmy STRICKER, może w dowolnym momencie zrezygnować z nich, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK I LINKEDIN

 

Firma STRICKER informuje, że dane przekazywane firmie STRICKER przez użytkowników za pośrednictwem serwisów Facebook i LinkedIn – formularz kontaktowy – będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w tych informacjach, z poszanowaniem zgód udzielanych co pewien czas przez użytkownika.

 

8.    BADANIA RYNKOWE

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu przeprowadzania analiz i badań rynkowych lub skontaktowania się przez nią z użytkownikiem telefonicznie (pod numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, z użyciem systemów lub urządzeń wywołujących z ingerencją operatora) w celu uzyskania informacji od użytkownika.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do takich celów przetwarzania jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, wysyłając zgłoszenie do firmy STRICKER.

 

9.    WYKONYWANIE PRAW

 

Zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i możliwości przenoszenia, składając zgłoszenie na piśmie z wykorzystaniem dowolnej z poniższych metod, dołączając w każdym przypadku kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz określając, prawo lub prawa, z których pragnie skorzystać:

 

• Listownie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Pocztą e-mail: dpo@stricker.ptPOLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Z WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY PAUL STRICKER S.A.

 

 


Niniejsza polityka dotycząc plików cookie stanowi część Polityki prywatności witryny https://www.stricker-europe.com/ (zwanej dalej „Witryną”).

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej i przeglądanie jej lub korzystanie z jej usług oznacza akceptację warunków zawartych w Polityce prywatności.

Aby ułatwić przeglądanie witryny oraz usprawnić jej działanie, firma PAUL STRICKER S.A. o numerze NIPC 501888640 oraz z siedzibą pod adresem Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, zawiadamia użytkownika, że wykorzystuje pliki cookie lub inne pliki pełniące podobne funkcje (zwane dalej „plikami cookie”).

Ze względu na sposób działania standardów komunikacji internetowej dostęp do witryn internetowych może obejmować wykorzystanie plików cookie. Firma PAUL STRICKER S.A. (zwana dalej „STRICKER”) ponosi odpowiedzialność za pliki cookie oraz przetwarzanie danych uzyskanych za ich pomocą za pośrednictwem swojej witryny internetowej, zarówno samodzielnie, jak i od stron trzecich, a także za podejmowanie decyzji dotyczących celu, treści oraz zastosowania przetwarzania zgromadzonych danych.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas wizyty na stronie internetowej.

Głównym ich celem jest rozpoznanie użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do witryny internetowej, a także poprawa jakości oraz funkcjonalności witryny w celu uproszczenia nawigacji.

Pliki cookie są niezbędne korzystania z Internetu; nie powodują uszkodzenia sprzętu ani urządzenia, zaś włączenie ich w konfiguracji przeglądarki ułatwia wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych błędów w działaniu witryny internetowej.

 

Wykorzystanie plików cookie przez firmę STRICKER

Uzyskując dostęp do Witryny oznacza wyraźną akceptację korzystania z plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Wyłączenie plików cookie może mieć negatywny wpływ na optymalizację nawigacji w witrynie internetowej, a niektóre funkcje mogą nie funkcjonować prawidłowo.

W szczególności firma STRICKER wykorzystuje pliki cookie do celów określonych poniżej. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli firma STRICKER będzie wykorzystywać inne pliki cookie w celu świadczenia dodatkowych lub ulepszonych usług.

 

Nazwa pliku cookie

Funkcja

1P_JAR

Służy do gromadzenia statystyk witryny i monitorowania współczynnika konwersji

CONSENT

Zgoda na korzystanie z plików cookie – Google Analytics

PHPSESSID

Sesja utworzona w witrynie internetowej w celu identyfikacji dostępu

_ga

Identyfikator klienta

_gat_UA-91734355-1

Śledzenie obiektów utworzonych w trakcie dostępu

_gid

Pliki cookie używane przez Google Analytics do przechowywania identyfikacji każdej wizyty

cookiePolicy

Zgoda na korzystanie z plików cookie Stricker-Europe

list

Zamawianie listy produktów

 

Ustawienia użytkownika pozwalające unikać plików cookie

Obowiązujące przepisy wymagają przekazywania informacji dotyczących sposobu konfiguracji przeglądarki w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa oraz zarządzania tymi kwestiami w odniesieniu do plików cookie poprzez umieszczenie linków do oficjalnych stron pomocy technicznej najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też nie

Należy rozumieć, że dalsze przeglądanie tej strony bez wyłączenia plików cookie oznacza akceptację wykorzystania plików cookie.

 

Ustawienia plików cookie można również zmienić w ustawieniach przeglądarki, klikając poniższe linki:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox [ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]

1.    IDENTYFIKACJA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

• Nazwa: PAUL STRICKER S.A. (dalej „STRICKER”)

• Główna siedziba: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Numer NIPC: 501888640

• Telefon: 231209980

• E-mail: dpo@stricker.pt

• Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMACJE I ZGODA

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa 67/98 z 26 października, zwana dalej „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej „RODO”) zapewniają ochronę osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, bez względu na ich charakter oraz obsługę, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, toteż ochrona nie obejmuje danych grupy osób. Za osobę niemożliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego bądź więcej określonych elementów jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej (np. imię i nazwisko powiązane z numerem telefonu lub adresem e-mail).

 

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności oznacza udzielenie świadomej, wyraźnej, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na to, aby dane osobowe podane za pośrednictwem witryny https://www.stricker-europe.com/ były uwzględnione w przetwarzaniu danych przez firmę STRICKER zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO w odniesieniu do organizacyjnych, jak i technicznych środków bezpieczeństwa.

 

Podczas gromadzenia danych za pomocą formularza „nowego użytkownika” lub innych formularzy odnoszących się do aktywności w witrynie wymagane jest, aby użytkownik zaznaczył co najmniej jedną pozycję oznaczoną gwiazdką, jako że firma STRICKER nie może zaakceptować usługi sieciowej bądź zapytania użytkownika ani zarządzać nimi, jeśli dane uznawane za niezbędne nie zostaną przekazane.

 

3.    CEL PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas za pośrednictwem zidentyfikowanej witryny będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

a)    odpowiadanie na prośby o kontakt i/lub informacje wysyłane za pomocą formularza dostępnego w Witrynie bądź za pośrednictwem serwisów LinkedIn lub Facebook;

b)    opracowanie działań o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i rachunkowym, takich jak wewnętrzne działania organizacyjne i działania funkcyjne mające na celu wypełnianie zobowiązań umownych i przedumownych;

c)    rozpatrywanie reklamacji;

d)    okresowe wysyłanie wiadomości handlowych zawierających aktualności i informacje o naszych usługach bądź promocjach;

e)    badania i analizy rynku (badania rynkowe);

f)     weryfikacja, prowadzenie i rozwój systemów oraz analiz statystycznych;

g)    obowiązki prawne wynikające z obowiązującego prawa o ochronie danych.

 

Jeśli użytkownik nie udzieli firmie STRICKER konkretnej i opcjonalnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ramach poniższych akapitów lub w celu profilowania i/lub prowadzenia badań rynkowych, dane uwierzytelniające wymagane do utworzenia nowego użytkownika będą wykorzystywane przez firmę STRICKER wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, aby umożliwić zapobieganie możliwym oszustwom i nadużyciom, a także do kontaktowania się z użytkownikiem wyłącznie z powodów związanych ze świadczeniem usług.

 

W żadnym przypadku nie wykonujemy jakichkolwiek z poniższych działań w odniesieniu do danych osobowych przekazanym nam za pośrednictwem niniejszej witryny:

• Przekazanie danych innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej zgody użytkownika;

• Przesłanie danych do innych krajów bez uprzedniej zgody użytkownika.

 

Firma STRICKER zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych agentom, podwykonawcom lub usługodawcom zewnętrznym w celu lepszego reagowania na potrzeby użytkownika. W tym celu firma STRICKER korzysta z umów lub innych uzgodnień, aby zapewnić, że takie strony trzecie będą chronić dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane bez jego zgody poza siecią firmy STRICKER wyłącznie wtedy, gdy: a) jest to wymagana lub dozwolone przez prawo oraz b) jest to wymagane do dostarczenia usług żądanych przez użytkownika, w którym to przypadku będzie to traktowane jako udzielenie przez niego dorozumianej zgody.

 

Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz odpowiada za wszelkie szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wystąpić w wyniku naruszenia tego obowiązku.

 

W przypadku przekazywania danych należących do osoby trzeciej użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie oraz uzyskał jej zgodę na przekazanie danych firmie STRICKER we wskazanych celach.

 

4.    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Firma STRICKER oświadcza, że wdrożyła oraz będzie w dalszym ciągu wdrażać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych jej danych osobowych, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na które są one narażone.

Firma STRICKER gwarantuje poufność danych przekazywanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Wszystkie dane będą zapisywane na bezpiecznym serwerze, który dokonuje ich szyfrowania i kodowania (przekształca je w kod). Można określić, czy przeglądarka jest zabezpieczona, jeśli obok adresu pojawia się symbol kłódki, a adres zaczyna się od „https” zamiast „http”.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem poziomu prawnie wymaganego poziomu ochrony oraz w celu zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, przy czym użytkownik jest świadom i akceptuje, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niemożliwe do pokonania.

Za każdym razem, gdy firma STRICKER uzyskuje dostęp do danych osobowych, zobowiązuje się do:

  • Przechowania ich za pomocą prawnie egzekwowanych środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi do nich, zgodnie z obecnym stanem technologii, charakterem danych oraz ryzykiem, na które są one narażone;
  • Wykorzystania danych wyłącznie do uprzednio zdefiniowanych celów;
  • Dopilnowania, że dane są przetwarzane wyłącznie przez tych pracowników, których zaangażowanie jest niezbędne do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych. W przypadku ujawniania informacji osobom trzecim do takich celów należy wymagać od nich zachowania odpowiednich zasad poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA

 

Firma STRICKER przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne lub obowiązkowe do realizacji wyżej opisanych celów, stosując odpowiednie kryteria przechowywania danych w odniesieniu do każdego przetwarzania, oraz zgodnie z obowiązkami prawnymi i obowiązującymi przepisami.

 

W celu ochrony bezpieczeństwa dostępnych danych osobowych firma STRICKER wprowadziła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mając na uwadze ochronę danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

W przypadku zlecania przez firmę STRICKER podwykonawstwa usług, które obejmuje przekazanie danych osobowych, firma STRICKER będzie zobowiązana do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem bądź jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

 

6.    WIADOMOŚCI HANDLOWE I DOTYCZĄCE PROMOCJI

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej zgody niektóre dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego) mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu wysyłania wiadomości elektronicznych z informacjami handlowymi oraz dotyczącymi promocji.

 

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości handlowych i dotyczących promocji od firmy STRICKER, może w dowolnym momencie zrezygnować z nich, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK I LINKEDIN

 

Firma STRICKER informuje, że dane przekazywane firmie STRICKER przez użytkowników za pośrednictwem serwisów Facebook i LinkedIn – formularz kontaktowy – będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w tych informacjach, z poszanowaniem zgód udzielanych co pewien czas przez użytkownika.

 

8.    BADANIA RYNKOWE

 

Po udzieleniu przez użytkownika dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez firmę STRICKER w celu przeprowadzania analiz i badań rynkowych lub skontaktowania się przez nią z użytkownikiem telefonicznie (pod numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, z użyciem systemów lub urządzeń wywołujących z ingerencją operatora) w celu uzyskania informacji od użytkownika.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do takich celów przetwarzania jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, wysyłając zgłoszenie do firmy STRICKER.

 

9.    WYKONYWANIE PRAW

 

Zgodnie z postanowieniami LPDP i RODO użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i możliwości przenoszenia, składając zgłoszenie na piśmie z wykorzystaniem dowolnej z poniższych metod, dołączając w każdym przypadku kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz określając, prawo lub prawa, z których pragnie skorzystać:

 

• Listownie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

• Pocztą e-mail: dpo@stricker.ptPOLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Z WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY PAUL STRICKER S.A.

 

 


Niniejsza polityka dotycząc plików cookie stanowi część Polityki prywatności witryny https://www.stricker-europe.com/ (zwanej dalej „Witryną”).

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej i przeglądanie jej lub korzystanie z jej usług oznacza akceptację warunków zawartych w Polityce prywatności.

Aby ułatwić przeglądanie witryny oraz usprawnić jej działanie, firma PAUL STRICKER S.A. o numerze NIPC 501888640 oraz z siedzibą pod adresem Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, zawiadamia użytkownika, że wykorzystuje pliki cookie lub inne pliki pełniące podobne funkcje (zwane dalej „plikami cookie”).

Ze względu na sposób działania standardów komunikacji internetowej dostęp do witryn internetowych może obejmować wykorzystanie plików cookie. Firma PAUL STRICKER S.A. (zwana dalej „STRICKER”) ponosi odpowiedzialność za pliki cookie oraz przetwarzanie danych uzyskanych za ich pomocą za pośrednictwem swojej witryny internetowej, zarówno samodzielnie, jak i od stron trzecich, a także za podejmowanie decyzji dotyczących celu, treści oraz zastosowania przetwarzania zgromadzonych danych.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas wizyty na stronie internetowej.

Głównym ich celem jest rozpoznanie użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do witryny internetowej, a także poprawa jakości oraz funkcjonalności witryny w celu uproszczenia nawigacji.

Pliki cookie są niezbędne korzystania z Internetu; nie powodują uszkodzenia sprzętu ani urządzenia, zaś włączenie ich w konfiguracji przeglądarki ułatwia wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych błędów w działaniu witryny internetowej.

 

Wykorzystanie plików cookie przez firmę STRICKER

Uzyskując dostęp do Witryny oznacza wyraźną akceptację korzystania z plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Wyłączenie plików cookie może mieć negatywny wpływ na optymalizację nawigacji w witrynie internetowej, a niektóre funkcje mogą nie funkcjonować prawidłowo.

W szczególności firma STRICKER wykorzystuje pliki cookie do celów określonych poniżej. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli firma STRICKER będzie wykorzystywać inne pliki cookie w celu świadczenia dodatkowych lub ulepszonych usług.

 

Nazwa pliku cookie

Funkcja

1P_JAR

Służy do gromadzenia statystyk witryny i monitorowania współczynnika konwersji

CONSENT

Zgoda na korzystanie z plików cookie – Google Analytics

PHPSESSID

Sesja utworzona w witrynie internetowej w celu identyfikacji dostępu

_ga

Identyfikator klienta

_gat_UA-91734355-1

Śledzenie obiektów utworzonych w trakcie dostępu

_gid

Pliki cookie używane przez Google Analytics do przechowywania identyfikacji każdej wizyty

cookiePolicy

Zgoda na korzystanie z plików cookie Stricker-Europe

list

Zamawianie listy produktów

 

Ustawienia użytkownika pozwalające unikać plików cookie

Obowiązujące przepisy wymagają przekazywania informacji dotyczących sposobu konfiguracji przeglądarki w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa oraz zarządzania tymi kwestiami w odniesieniu do plików cookie poprzez umieszczenie linków do oficjalnych stron pomocy technicznej najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też nie

Należy rozumieć, że dalsze przeglądanie tej strony bez wyłączenia plików cookie oznacza akceptację wykorzystania plików cookie.

 

Ustawienia plików cookie można również zmienić w ustawieniach przeglądarki, klikając poniższe linki:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox [ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]