Nový zákazník? Register

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

 

· Názov: PAUL STRICKER, S.A. (ďalej len ako „STRICKER")

· Ústredie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefón: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Zodpovednosť za ochranu údajov: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMÁCIE A SÚHLAS

 

Zákon o ochrane osobných údajov (č. 67/98, zo dňa 26. októbra, ďalej len ako „ZOOÚ") a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation) (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, ďalej len ako „GDPR") zaisťujú ochranu jednotlivcov pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. „Osobné údaje" sú akékoľvek informácie akejkoľvek povahy a bez ohľadu na ich doloženie, vrátane zvuku a obrazu, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ochrana teda nezahŕňa údaje skupiny ľudí. Za identifikovateľnú osobu sa považuje osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (napríklad meno danej osoby spojenej s telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou).

 

Prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov dávate svoj informovaný, výslovný, slobodný a jednoznačný súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté prostredníctvom internetových stránok https://www.stricker-europe.com/ zahrnula do spracovania údajov spoločnosť STRICKER podľa ZOOÚ a GDPR týkajúce sa organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

 

V prípade, že sa osobné údaje získavajú prostredníctvom formulára „nový používateľ" alebo iných formulárov, ktoré sa týkajú návštevnosti stránok, bude musieť používateľ vyplniť aspoň položky označené hviezdičkou. Tieto údaje sa považujú za nevyhnutné, a pokiaľ sa neposkytnú, spoločnosť STRICKER nebude môcť prijať alebo zariadiť webovú službu alebo vybaviť požiadavku, ktorú požadujete.

 

3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, s ktorými nakladáme prostredníctvom uvedených internetových stránok, sa použijú iba na nasledujúce účely:

a)    reakcia na žiadosti o kontakt a/alebo informácie zaslané prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach alebo prostredníctvom Linkedin alebo Facebooku;

b)    vyvíjanie činností organizačnej, administratívnej, finančnej a účtovnej povahy, ako sú napríklad interné organizačné činnosti a praktické činnosti s cieľom plnenia zmluvných a predzmluvných záväzkov;

c)    vybavovanie sťažností;

d)    pravidelné zasielanie obchodných oznámení s novinkami a informáciami o našich službách alebo propagácii;

e)    analýza a prieskum trhu (štúdia trhu);

f)     overovanie, údržba a vývoj systémov a štatistických analýz;

g)    právne povinnosti, podľa príslušného zákona o ochrane údajov.

 

Pokiaľ spoločnosti STRICKER neposkytnete svoj zvláštny a nepovinný súhlas so spracovaním vašich údajov na marketingové účely v zmysle nasledujúcich odsekov alebo na profilovanie a/alebo výskum trhu, budú autentizačné údaje vyžadované na vytvorenie nového používateľa použité spoločnosťou STRICKER iba s cieľom overenia vašej identity a tým zabránenia možnému podvodu a zneužitiu, a na kontaktovanie vás iba z dôvodov zaistenia služby.

 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa nám poskytnú prostredníctvom tejto stránky, nebudeme v žiadnom prípade robiť nasledujúce:

· Odovzdávať ich ostatným alebo iným subjektom bez vášho predchádzajúceho súhlasu;

· Odovzdávať ich do iných štátov bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

STRICKER si vyhradzuje právo odovzdávať vaše osobné údaje zástupcom, ktorí sú tretími osobami, subdodávateľom alebo poskytovateľom služieb, aby sme mohli lepšie reagovať na vaše potreby. S týmto cieľom spoločnosť STRICKER využíva zmluvy a iné dohody, aby zaistila, že tieto osoby budú chrániť vaše osobné údaje v súlade s pravidlami stanovenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje sa budú bez vášho súhlasu zdieľať mimo siete STRICKER iba: a) pokiaľ to budú vyžadovať alebo povoľovať právne predpisy a b) keď to bude potrebné na poskytnutie služby, ktorú požadujete, čo sa bude v takom prípade považovať za váš konkludentný súhlas.

 

Používateľ zaručuje, že informácie, ktoré poskytol, sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne a nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu, priamu či nepriamu, ktorá môže byť porušením tohto záväzku spôsobená.

 

V prípade, že poskytnuté údaje patria tretej osobe, používateľ zaručuje, že túto tretiu osobu informoval o aspektoch obsiahnutých v tomto dokumente a dostal jej povolenie na poskytnutie jej údajov spoločnosti STRICKER na uvedené účely.

 

4.    BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Spoločnosť STRICKER vyhlasuje, že zaviedla a bude aj naďalej zavádzať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré sa jej poskytujú, aby zabránila ich zmene, strate, spracovaniu a/alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku, povahu uchovávaných údajov a riziká, ktorým sú vystavené.

Spoločnosť STRICKER garantuje dôvernosť údajov poskytnutých prostredníctvom tejto internetovej stránky. Všetky údaje sa vložia na zabezpečený server, ktorý ich zašifruje/zakóduje (prevedie ich na kódy). To, že je váš prehľadávač zabezpečený, zistíte tak, že sa objaví symbol zámku alebo pokiaľ adresa začína písmenami https miesto http.

S osobnými údajmi sa zaobchádza s úrovňou ochrany, ktorú právne predpisy vyžadujú na zaistenie ich bezpečnosti a na to, aby sa zabránilo ich zmene, strate, spracovaniu alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku a s tým, aby si bol používateľ vedomý a akceptoval, že opatrenia internetovej bezpečnosti nie sú nedobytné.

Kedykoľvek spoločnosť STRICKER získa prístup k osobným údajom, zaväzuje sa:

  • Uložiť ich prostredníctvom právne vymáhateľných bezpečnostných opatrení technickej a organizačnej povahy, aby zaistila ich bezpečnosť a zabránila tak neoprávnenej zmene, strate, nakladaniu alebo prístupu, v súlade s najnovším stavom technológie v akomkoľvek danom okamihu, povahou údajov a možnými rizikami, ktorým sú vystavené;
  • Používať údaje iba na skôr definované účely;
  • Uistiť sa, že údaje spracovávajú iba zamestnanci, ktorých zásah je nevyhnutný na to, aby bola uspokojená požiadavka dotknutej osoby, a ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a dôvernosti. V prípade, že sa informácie s takým cieľom poskytnú tretím osobám, malo by sa od takýchto osôb vyžadovať, aby zachovávali dostatočnú dôvernosť v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu.

 

5.    LEHOTA NA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 

Spoločnosť STRICKER uchováva vaše osobné údaje a nakladá s nimi iba v čase, ktorý je nevyhnutný alebo povinný na plnenie účelov popísaných vyššie, pričom uplatňuje kritériá uchovávania informácií vhodné pre každý prípad nakladania s údajmi, v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými povinnosťami.

 

Na ochranu bezpečnosti dostupných osobných údajov prijala spoločnosť STRICKER bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

Pokiaľ bude spoločnosť STRICKER využívať na poskytovanie služieb, ktoré zahŕňa odovzdanie osobných údajov, subdodávateľov, bude sa od nich vyžadovať, aby prijali nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

6.    OBCHODNÉ A REKLAMNÉ OZNÁMENIA

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, číslo pevnej telefónnej linky, číslo mobilného telefónu) spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom zasielania elektronických oznámení s informáciami o obchodných ponukách a propagačnými informáciami.

 

Pokiaľ si budete priať, aby ste už naďalej obchodné a reklamné oznámenia od spoločnosti STRICKER nedostávali, môžete to kedykoľvek odmietnuť zaslaním správy na e-mailovú adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údajmi, ktoré spoločnosti používatelia oznámia prostredníctvom komunikačných platforiem Facebook a Linkedin – kontaktného formulára, bude sa zaobchádzať výlučne v súlade s cieľom uvedeným v tejto informácii vzhľadom na súhlasy, ktoré používateľ príležitostne poskytne.

 

8.    ŠTÚDIA TRHU

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré jeho osobné údaje spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom analýzy a prieskumu trhu alebo s cieľom telefonického kontaktovania používateľa (na pevnú linku a/alebo mobilný telefón, so systémovým volaním alebo komunikačnými zariadeniami so zásahom operátora) a zisťovania informácií.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na takéto účely je slobodný a dobrovoľný. Používateľ môže kedykoľvek súhlas odvolať zaslaním žiadosti spoločnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVANIE PRÁV

 

V súlade s ustanoveniami ZOOÚ a GDPR môže používateľ uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, vznesenie námietky a prenositeľnosť údajov tak, že zašle písomnú žiadosť niektorým z nižšie uvedených spôsobov, ktorá bude vždy obsahovať kópiu dokumentu, ktorý preukazuje totožnosť používateľa a špecifikáciu práva alebo práv, ktoré si praje uplatniť:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailom na adresu: dpo@stricker.ptZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tieto Zásady používania súborov cookies sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov internetových stránok https://www.stricker-europe.com/  (ďalej len ako „Internetové stránky").

Prístup na internetové stránky a ich prezeranie alebo využívanie ich služieb v sebe zahŕňa prijatie podmienok obsiahnutých v Zásadách ochrany osobných údajov.

Aby sme vám uľahčili prechádzanie internetových stránok a poskytli lepší zážitok z ich prezerania, spoločnosť PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústredím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používa súbory cookies alebo iné podobne fungujúce súbory (ďalej len ako „Cookies").

Vzhľadom na spôsob, akým fungujú internetové komunikačné štandardy, môže prístup k internetovým stránkam zahŕňať použitie súborov cookies. Spoločnosť PAUL STRICKER, SA (ďalej len ako „STRICKER") je zodpovedná za Cookies a za spracovanie údajov, ktoré získa pomocou súborov cookies, buď sama, alebo od tretích osôb, prostredníctvom svojich internetových stránok, pričom rozhoduje o účele, obsahu a použití spracovania zhromaždených údajov.

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, keď navštívite internetové stránky.

Hlavným cieľom je rozpoznať používateľa kedykoľvek sa na internetové stránky vráti a tiež zlepšiť kvalitu a ponúknuť lepšie používanie stránok s cieľom zjednodušiť navigáciu.

Súbory Cookies sú pre fungovanie internetu nevyhnutné; nepoškodzujú vaše zariadenie alebo počítač, a pokiaľ ich máte v nastavení vášho prehľadávača povolené, pomáhajú rozpoznávať a riešiť potenciálne chyby v prevádzke internetovej stránky.

 

Používanie Cookies spoločností STRICKER

Tým, že navštívite Internetové stránky, výslovne súhlasíte s použitím týchto typov Cookies na vašich zariadeniach.

Pokiaľ cookies zakážete, navigácia internetových stránok nemusí byť optimalizovaná a niektoré prvky internetových stránok nemusia správne fungovať.

STRICKER používa Cookies konkrétne na účely uvedené nižšie. Pokiaľ bude STRICKER používať ďalšie Cookies s cieľom poskytovania viacerých a lepších služieb, budete okamžite informovaní.

 

Názov Cookie

Funkcia

1P_JAR

Používa sa na zhromažďovanie štatistík internetových stránok a sledovanie prepočítacích koeficientov

CONSENT

Povolenie používať cookies – Google Analytics

PHPSESSID

Relácia vytvorená internetovými stránkami na identifikáciu prístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvorené počas prístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics na ukladanie identifikácie každej návštevy

cookiePolicy

Súhlas s používaním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávanie z katalógu výrobkov

 

Nastavenia používateľa, ako sa vyhnúť súborom cookies

V súlade so súčasnou legislatívou sa poskytujú informácie o tom, ako môžete nastaviť svoj prehľadávač a spravovať tak a udržiavať svoje súkromie a bezpečnosť v súvislosti s Cookies, a to prostredníctvom odkazov na oficiálne internetové stránky podpory hlavných prehľadávačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete povoliť cookies alebo nie.

Rozumie sa, že tým, že pokračujete v prezeraní tejto stránky bez toho, aby ste najprv zakázali cookies, súhlasíte s ich používaním.

 

Nastavenie cookies sa môže tiež zmeniť v nastavení vášho prehľadávača pomocou nasledujúcich odkazov:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]


1.    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

 

· Názov: PAUL STRICKER, S.A. (ďalej len ako „STRICKER")

· Ústredie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefón: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Zodpovednosť za ochranu údajov: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMÁCIE A SÚHLAS

 

Zákon o ochrane osobných údajov (č. 67/98, zo dňa 26. októbra, ďalej len ako „ZOOÚ") a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation) (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, ďalej len ako „GDPR") zaisťujú ochranu jednotlivcov pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. „Osobné údaje" sú akékoľvek informácie akejkoľvek povahy a bez ohľadu na ich doloženie, vrátane zvuku a obrazu, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ochrana teda nezahŕňa údaje skupiny ľudí. Za identifikovateľnú osobu sa považuje osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (napríklad meno danej osoby spojenej s telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou).

 

Prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov dávate svoj informovaný, výslovný, slobodný a jednoznačný súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté prostredníctvom internetových stránok https://www.stricker-europe.com/ zahrnula do spracovania údajov spoločnosť STRICKER podľa ZOOÚ a GDPR týkajúce sa organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

 

V prípade, že sa osobné údaje získavajú prostredníctvom formulára „nový používateľ" alebo iných formulárov, ktoré sa týkajú návštevnosti stránok, bude musieť používateľ vyplniť aspoň položky označené hviezdičkou. Tieto údaje sa považujú za nevyhnutné, a pokiaľ sa neposkytnú, spoločnosť STRICKER nebude môcť prijať alebo zariadiť webovú službu alebo vybaviť požiadavku, ktorú požadujete.

 

3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, s ktorými nakladáme prostredníctvom uvedených internetových stránok, sa použijú iba na nasledujúce účely:

a)    reakcia na žiadosti o kontakt a/alebo informácie zaslané prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach alebo prostredníctvom Linkedin alebo Facebooku;

b)    vyvíjanie činností organizačnej, administratívnej, finančnej a účtovnej povahy, ako sú napríklad interné organizačné činnosti a praktické činnosti s cieľom plnenia zmluvných a predzmluvných záväzkov;

c)    vybavovanie sťažností;

d)    pravidelné zasielanie obchodných oznámení s novinkami a informáciami o našich službách alebo propagácii;

e)    analýza a prieskum trhu (štúdia trhu);

f)     overovanie, údržba a vývoj systémov a štatistických analýz;

g)    právne povinnosti, podľa príslušného zákona o ochrane údajov.

 

Pokiaľ spoločnosti STRICKER neposkytnete svoj zvláštny a nepovinný súhlas so spracovaním vašich údajov na marketingové účely v zmysle nasledujúcich odsekov alebo na profilovanie a/alebo výskum trhu, budú autentizačné údaje vyžadované na vytvorenie nového používateľa použité spoločnosťou STRICKER iba s cieľom overenia vašej identity a tým zabránenia možnému podvodu a zneužitiu, a na kontaktovanie vás iba z dôvodov zaistenia služby.

 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa nám poskytnú prostredníctvom tejto stránky, nebudeme v žiadnom prípade robiť nasledujúce:

· Odovzdávať ich ostatným alebo iným subjektom bez vášho predchádzajúceho súhlasu;

· Odovzdávať ich do iných štátov bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

STRICKER si vyhradzuje právo odovzdávať vaše osobné údaje zástupcom, ktorí sú tretími osobami, subdodávateľom alebo poskytovateľom služieb, aby sme mohli lepšie reagovať na vaše potreby. S týmto cieľom spoločnosť STRICKER využíva zmluvy a iné dohody, aby zaistila, že tieto osoby budú chrániť vaše osobné údaje v súlade s pravidlami stanovenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje sa budú bez vášho súhlasu zdieľať mimo siete STRICKER iba: a) pokiaľ to budú vyžadovať alebo povoľovať právne predpisy a b) keď to bude potrebné na poskytnutie služby, ktorú požadujete, čo sa bude v takom prípade považovať za váš konkludentný súhlas.

 

Používateľ zaručuje, že informácie, ktoré poskytol, sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne a nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu, priamu či nepriamu, ktorá môže byť porušením tohto záväzku spôsobená.

 

V prípade, že poskytnuté údaje patria tretej osobe, používateľ zaručuje, že túto tretiu osobu informoval o aspektoch obsiahnutých v tomto dokumente a dostal jej povolenie na poskytnutie jej údajov spoločnosti STRICKER na uvedené účely.

 

4.    BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Spoločnosť STRICKER vyhlasuje, že zaviedla a bude aj naďalej zavádzať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré sa jej poskytujú, aby zabránila ich zmene, strate, spracovaniu a/alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku, povahu uchovávaných údajov a riziká, ktorým sú vystavené.

Spoločnosť STRICKER garantuje dôvernosť údajov poskytnutých prostredníctvom tejto internetovej stránky. Všetky údaje sa vložia na zabezpečený server, ktorý ich zašifruje/zakóduje (prevedie ich na kódy). To, že je váš prehľadávač zabezpečený, zistíte tak, že sa objaví symbol zámku alebo pokiaľ adresa začína písmenami https miesto http.

S osobnými údajmi sa zaobchádza s úrovňou ochrany, ktorú právne predpisy vyžadujú na zaistenie ich bezpečnosti a na to, aby sa zabránilo ich zmene, strate, spracovaniu alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku a s tým, aby si bol používateľ vedomý a akceptoval, že opatrenia internetovej bezpečnosti nie sú nedobytné.

Kedykoľvek spoločnosť STRICKER získa prístup k osobným údajom, zaväzuje sa:

  • Uložiť ich prostredníctvom právne vymáhateľných bezpečnostných opatrení technickej a organizačnej povahy, aby zaistila ich bezpečnosť a zabránila tak neoprávnenej zmene, strate, nakladaniu alebo prístupu, v súlade s najnovším stavom technológie v akomkoľvek danom okamihu, povahou údajov a možnými rizikami, ktorým sú vystavené;
  • Používať údaje iba na skôr definované účely;
  • Uistiť sa, že údaje spracovávajú iba zamestnanci, ktorých zásah je nevyhnutný na to, aby bola uspokojená požiadavka dotknutej osoby, a ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a dôvernosti. V prípade, že sa informácie s takým cieľom poskytnú tretím osobám, malo by sa od takýchto osôb vyžadovať, aby zachovávali dostatočnú dôvernosť v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu.

 

5.    LEHOTA NA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 

Spoločnosť STRICKER uchováva vaše osobné údaje a nakladá s nimi iba v čase, ktorý je nevyhnutný alebo povinný na plnenie účelov popísaných vyššie, pričom uplatňuje kritériá uchovávania informácií vhodné pre každý prípad nakladania s údajmi, v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými povinnosťami.

 

Na ochranu bezpečnosti dostupných osobných údajov prijala spoločnosť STRICKER bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

Pokiaľ bude spoločnosť STRICKER využívať na poskytovanie služieb, ktoré zahŕňa odovzdanie osobných údajov, subdodávateľov, bude sa od nich vyžadovať, aby prijali nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

6.    OBCHODNÉ A REKLAMNÉ OZNÁMENIA

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, číslo pevnej telefónnej linky, číslo mobilného telefónu) spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom zasielania elektronických oznámení s informáciami o obchodných ponukách a propagačnými informáciami.

 

Pokiaľ si budete priať, aby ste už naďalej obchodné a reklamné oznámenia od spoločnosti STRICKER nedostávali, môžete to kedykoľvek odmietnuť zaslaním správy na e-mailovú adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údajmi, ktoré spoločnosti používatelia oznámia prostredníctvom komunikačných platforiem Facebook a Linkedin – kontaktného formulára, bude sa zaobchádzať výlučne v súlade s cieľom uvedeným v tejto informácii vzhľadom na súhlasy, ktoré používateľ príležitostne poskytne.

 

8.    ŠTÚDIA TRHU

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré jeho osobné údaje spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom analýzy a prieskumu trhu alebo s cieľom telefonického kontaktovania používateľa (na pevnú linku a/alebo mobilný telefón, so systémovým volaním alebo komunikačnými zariadeniami so zásahom operátora) a zisťovania informácií.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na takéto účely je slobodný a dobrovoľný. Používateľ môže kedykoľvek súhlas odvolať zaslaním žiadosti spoločnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVANIE PRÁV

 

V súlade s ustanoveniami ZOOÚ a GDPR môže používateľ uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, vznesenie námietky a prenositeľnosť údajov tak, že zašle písomnú žiadosť niektorým z nižšie uvedených spôsobov, ktorá bude vždy obsahovať kópiu dokumentu, ktorý preukazuje totožnosť používateľa a špecifikáciu práva alebo práv, ktoré si praje uplatniť:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailom na adresu: dpo@stricker.ptZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tieto Zásady používania súborov cookies sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov internetových stránok https://www.stricker-europe.com/  (ďalej len ako „Internetové stránky").

Prístup na internetové stránky a ich prezeranie alebo využívanie ich služieb v sebe zahŕňa prijatie podmienok obsiahnutých v Zásadách ochrany osobných údajov.

Aby sme vám uľahčili prechádzanie internetových stránok a poskytli lepší zážitok z ich prezerania, spoločnosť PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústredím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používa súbory cookies alebo iné podobne fungujúce súbory (ďalej len ako „Cookies").

Vzhľadom na spôsob, akým fungujú internetové komunikačné štandardy, môže prístup k internetovým stránkam zahŕňať použitie súborov cookies. Spoločnosť PAUL STRICKER, SA (ďalej len ako „STRICKER") je zodpovedná za Cookies a za spracovanie údajov, ktoré získa pomocou súborov cookies, buď sama, alebo od tretích osôb, prostredníctvom svojich internetových stránok, pričom rozhoduje o účele, obsahu a použití spracovania zhromaždených údajov.

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, keď navštívite internetové stránky.

Hlavným cieľom je rozpoznať používateľa kedykoľvek sa na internetové stránky vráti a tiež zlepšiť kvalitu a ponúknuť lepšie používanie stránok s cieľom zjednodušiť navigáciu.

Súbory Cookies sú pre fungovanie internetu nevyhnutné; nepoškodzujú vaše zariadenie alebo počítač, a pokiaľ ich máte v nastavení vášho prehľadávača povolené, pomáhajú rozpoznávať a riešiť potenciálne chyby v prevádzke internetovej stránky.

 

Používanie Cookies spoločností STRICKER

Tým, že navštívite Internetové stránky, výslovne súhlasíte s použitím týchto typov Cookies na vašich zariadeniach.

Pokiaľ cookies zakážete, navigácia internetových stránok nemusí byť optimalizovaná a niektoré prvky internetových stránok nemusia správne fungovať.

STRICKER používa Cookies konkrétne na účely uvedené nižšie. Pokiaľ bude STRICKER používať ďalšie Cookies s cieľom poskytovania viacerých a lepších služieb, budete okamžite informovaní.

 

Názov Cookie

Funkcia

1P_JAR

Používa sa na zhromažďovanie štatistík internetových stránok a sledovanie prepočítacích koeficientov

CONSENT

Povolenie používať cookies – Google Analytics

PHPSESSID

Relácia vytvorená internetovými stránkami na identifikáciu prístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvorené počas prístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics na ukladanie identifikácie každej návštevy

cookiePolicy

Súhlas s používaním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávanie z katalógu výrobkov

 

Nastavenia používateľa, ako sa vyhnúť súborom cookies

V súlade so súčasnou legislatívou sa poskytujú informácie o tom, ako môžete nastaviť svoj prehľadávač a spravovať tak a udržiavať svoje súkromie a bezpečnosť v súvislosti s Cookies, a to prostredníctvom odkazov na oficiálne internetové stránky podpory hlavných prehľadávačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete povoliť cookies alebo nie.

Rozumie sa, že tým, že pokračujete v prezeraní tejto stránky bez toho, aby ste najprv zakázali cookies, súhlasíte s ich používaním.

 

Nastavenie cookies sa môže tiež zmeniť v nastavení vášho prehľadávača pomocou nasledujúcich odkazov:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]

 1.    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

 

· Názov: PAUL STRICKER, S.A. (ďalej len ako „STRICKER")

· Ústredie: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefón: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Zodpovednosť za ochranu údajov: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2.    INFORMÁCIE A SÚHLAS

 

Zákon o ochrane osobných údajov (č. 67/98, zo dňa 26. októbra, ďalej len ako „ZOOÚ") a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation) (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, ďalej len ako „GDPR") zaisťujú ochranu jednotlivcov pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. „Osobné údaje" sú akékoľvek informácie akejkoľvek povahy a bez ohľadu na ich doloženie, vrátane zvuku a obrazu, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ochrana teda nezahŕňa údaje skupiny ľudí. Za identifikovateľnú osobu sa považuje osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (napríklad meno danej osoby spojenej s telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou).

 

Prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov dávate svoj informovaný, výslovný, slobodný a jednoznačný súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté prostredníctvom internetových stránok https://www.stricker-europe.com/ zahrnula do spracovania údajov spoločnosť STRICKER podľa ZOOÚ a GDPR týkajúce sa organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

 

V prípade, že sa osobné údaje získavajú prostredníctvom formulára „nový používateľ" alebo iných formulárov, ktoré sa týkajú návštevnosti stránok, bude musieť používateľ vyplniť aspoň položky označené hviezdičkou. Tieto údaje sa považujú za nevyhnutné, a pokiaľ sa neposkytnú, spoločnosť STRICKER nebude môcť prijať alebo zariadiť webovú službu alebo vybaviť požiadavku, ktorú požadujete.

 

3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, s ktorými nakladáme prostredníctvom uvedených internetových stránok, sa použijú iba na nasledujúce účely:

a)    reakcia na žiadosti o kontakt a/alebo informácie zaslané prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach alebo prostredníctvom Linkedin alebo Facebooku;

b)    vyvíjanie činností organizačnej, administratívnej, finančnej a účtovnej povahy, ako sú napríklad interné organizačné činnosti a praktické činnosti s cieľom plnenia zmluvných a predzmluvných záväzkov;

c)    vybavovanie sťažností;

d)    pravidelné zasielanie obchodných oznámení s novinkami a informáciami o našich službách alebo propagácii;

e)    analýza a prieskum trhu (štúdia trhu);

f)     overovanie, údržba a vývoj systémov a štatistických analýz;

g)    právne povinnosti, podľa príslušného zákona o ochrane údajov.

 

Pokiaľ spoločnosti STRICKER neposkytnete svoj zvláštny a nepovinný súhlas so spracovaním vašich údajov na marketingové účely v zmysle nasledujúcich odsekov alebo na profilovanie a/alebo výskum trhu, budú autentizačné údaje vyžadované na vytvorenie nového používateľa použité spoločnosťou STRICKER iba s cieľom overenia vašej identity a tým zabránenia možnému podvodu a zneužitiu, a na kontaktovanie vás iba z dôvodov zaistenia služby.

 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa nám poskytnú prostredníctvom tejto stránky, nebudeme v žiadnom prípade robiť nasledujúce:

· Odovzdávať ich ostatným alebo iným subjektom bez vášho predchádzajúceho súhlasu;

· Odovzdávať ich do iných štátov bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

STRICKER si vyhradzuje právo odovzdávať vaše osobné údaje zástupcom, ktorí sú tretími osobami, subdodávateľom alebo poskytovateľom služieb, aby sme mohli lepšie reagovať na vaše potreby. S týmto cieľom spoločnosť STRICKER využíva zmluvy a iné dohody, aby zaistila, že tieto osoby budú chrániť vaše osobné údaje v súlade s pravidlami stanovenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje sa budú bez vášho súhlasu zdieľať mimo siete STRICKER iba: a) pokiaľ to budú vyžadovať alebo povoľovať právne predpisy a b) keď to bude potrebné na poskytnutie služby, ktorú požadujete, čo sa bude v takom prípade považovať za váš konkludentný súhlas.

 

Používateľ zaručuje, že informácie, ktoré poskytol, sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne a nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu, priamu či nepriamu, ktorá môže byť porušením tohto záväzku spôsobená.

 

V prípade, že poskytnuté údaje patria tretej osobe, používateľ zaručuje, že túto tretiu osobu informoval o aspektoch obsiahnutých v tomto dokumente a dostal jej povolenie na poskytnutie jej údajov spoločnosti STRICKER na uvedené účely.

 

4.    BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Spoločnosť STRICKER vyhlasuje, že zaviedla a bude aj naďalej zavádzať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré sa jej poskytujú, aby zabránila ich zmene, strate, spracovaniu a/alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku, povahu uchovávaných údajov a riziká, ktorým sú vystavené.

Spoločnosť STRICKER garantuje dôvernosť údajov poskytnutých prostredníctvom tejto internetovej stránky. Všetky údaje sa vložia na zabezpečený server, ktorý ich zašifruje/zakóduje (prevedie ich na kódy). To, že je váš prehľadávač zabezpečený, zistíte tak, že sa objaví symbol zámku alebo pokiaľ adresa začína písmenami https miesto http.

S osobnými údajmi sa zaobchádza s úrovňou ochrany, ktorú právne predpisy vyžadujú na zaistenie ich bezpečnosti a na to, aby sa zabránilo ich zmene, strate, spracovaniu alebo neoprávnenému prístupu, s prihliadnutím na aktuálny stav technického pokroku a s tým, aby si bol používateľ vedomý a akceptoval, že opatrenia internetovej bezpečnosti nie sú nedobytné.

Kedykoľvek spoločnosť STRICKER získa prístup k osobným údajom, zaväzuje sa:

  • Uložiť ich prostredníctvom právne vymáhateľných bezpečnostných opatrení technickej a organizačnej povahy, aby zaistila ich bezpečnosť a zabránila tak neoprávnenej zmene, strate, nakladaniu alebo prístupu, v súlade s najnovším stavom technológie v akomkoľvek danom okamihu, povahou údajov a možnými rizikami, ktorým sú vystavené;
  • Používať údaje iba na skôr definované účely;
  • Uistiť sa, že údaje spracovávajú iba zamestnanci, ktorých zásah je nevyhnutný na to, aby bola uspokojená požiadavka dotknutej osoby, a ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a dôvernosti. V prípade, že sa informácie s takým cieľom poskytnú tretím osobám, malo by sa od takýchto osôb vyžadovať, aby zachovávali dostatočnú dôvernosť v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu.

 

5.    LEHOTA NA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 

Spoločnosť STRICKER uchováva vaše osobné údaje a nakladá s nimi iba v čase, ktorý je nevyhnutný alebo povinný na plnenie účelov popísaných vyššie, pričom uplatňuje kritériá uchovávania informácií vhodné pre každý prípad nakladania s údajmi, v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými povinnosťami.

 

Na ochranu bezpečnosti dostupných osobných údajov prijala spoločnosť STRICKER bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

Pokiaľ bude spoločnosť STRICKER využívať na poskytovanie služieb, ktoré zahŕňa odovzdanie osobných údajov, subdodávateľov, bude sa od nich vyžadovať, aby prijali nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom alebo pred akoukoľvek inou formou protiprávneho zaobchádzania.

 

6.    OBCHODNÉ A REKLAMNÉ OZNÁMENIA

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, číslo pevnej telefónnej linky, číslo mobilného telefónu) spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom zasielania elektronických oznámení s informáciami o obchodných ponukách a propagačnými informáciami.

 

Pokiaľ si budete priať, aby ste už naďalej obchodné a reklamné oznámenia od spoločnosti STRICKER nedostávali, môžete to kedykoľvek odmietnuť zaslaním správy na e-mailovú adresu: dpo@stricker.com

 

7.    FACEBOOK A LINKEDIN

 

STRICKER informuje, že s údajmi, ktoré spoločnosti používatelia oznámia prostredníctvom komunikačných platforiem Facebook a Linkedin – kontaktného formulára, bude sa zaobchádzať výlučne v súlade s cieľom uvedeným v tejto informácii vzhľadom na súhlasy, ktoré používateľ príležitostne poskytne.

 

8.    ŠTÚDIA TRHU

 

Pokiaľ na to používateľ udelí svoj slobodný a dobrovoľný súhlas, môže niektoré jeho osobné údaje spracovávať spoločnosť STRICKER s cieľom analýzy a prieskumu trhu alebo s cieľom telefonického kontaktovania používateľa (na pevnú linku a/alebo mobilný telefón, so systémovým volaním alebo komunikačnými zariadeniami so zásahom operátora) a zisťovania informácií.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na takéto účely je slobodný a dobrovoľný. Používateľ môže kedykoľvek súhlas odvolať zaslaním žiadosti spoločnosti STRICKER.

 

9.    UPLATŇOVANIE PRÁV

 

V súlade s ustanoveniami ZOOÚ a GDPR môže používateľ uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, vznesenie námietky a prenositeľnosť údajov tak, že zašle písomnú žiadosť niektorým z nižšie uvedených spôsobov, ktorá bude vždy obsahovať kópiu dokumentu, ktorý preukazuje totožnosť používateľa a špecifikáciu práva alebo práv, ktoré si praje uplatniť:

 

· Poštou na adresu: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-mailom na adresu: dpo@stricker.ptZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PAUL STRICKER, S.A

 

 


Tieto Zásady používania súborov cookies sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov internetových stránok https://www.stricker-europe.com/  (ďalej len ako „Internetové stránky").

Prístup na internetové stránky a ich prezeranie alebo využívanie ich služieb v sebe zahŕňa prijatie podmienok obsiahnutých v Zásadách ochrany osobných údajov.

Aby sme vám uľahčili prechádzanie internetových stránok a poskytli lepší zážitok z ich prezerania, spoločnosť PAUL STRICKER, SA, s NIPC 501888640 a s ústredím v Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, vám oznamuje, že používa súbory cookies alebo iné podobne fungujúce súbory (ďalej len ako „Cookies").

Vzhľadom na spôsob, akým fungujú internetové komunikačné štandardy, môže prístup k internetovým stránkam zahŕňať použitie súborov cookies. Spoločnosť PAUL STRICKER, SA (ďalej len ako „STRICKER") je zodpovedná za Cookies a za spracovanie údajov, ktoré získa pomocou súborov cookies, buď sama, alebo od tretích osôb, prostredníctvom svojich internetových stránok, pričom rozhoduje o účele, obsahu a použití spracovania zhromaždených údajov.

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, keď navštívite internetové stránky.

Hlavným cieľom je rozpoznať používateľa kedykoľvek sa na internetové stránky vráti a tiež zlepšiť kvalitu a ponúknuť lepšie používanie stránok s cieľom zjednodušiť navigáciu.

Súbory Cookies sú pre fungovanie internetu nevyhnutné; nepoškodzujú vaše zariadenie alebo počítač, a pokiaľ ich máte v nastavení vášho prehľadávača povolené, pomáhajú rozpoznávať a riešiť potenciálne chyby v prevádzke internetovej stránky.

 

Používanie Cookies spoločností STRICKER

Tým, že navštívite Internetové stránky, výslovne súhlasíte s použitím týchto typov Cookies na vašich zariadeniach.

Pokiaľ cookies zakážete, navigácia internetových stránok nemusí byť optimalizovaná a niektoré prvky internetových stránok nemusia správne fungovať.

STRICKER používa Cookies konkrétne na účely uvedené nižšie. Pokiaľ bude STRICKER používať ďalšie Cookies s cieľom poskytovania viacerých a lepších služieb, budete okamžite informovaní.

 

Názov Cookie

Funkcia

1P_JAR

Používa sa na zhromažďovanie štatistík internetových stránok a sledovanie prepočítacích koeficientov

CONSENT

Povolenie používať cookies – Google Analytics

PHPSESSID

Relácia vytvorená internetovými stránkami na identifikáciu prístupu

_ga

Identifikátor zákazníka

_gat_UA-91734355-1

Sleduje objekty vytvorené počas prístupu

_gid

Cookie používané Google Analytics na ukladanie identifikácie každej návštevy

cookiePolicy

Súhlas s používaním Stricker-Europe Cookies

list

Objednávanie z katalógu výrobkov

 

Nastavenia používateľa, ako sa vyhnúť súborom cookies

V súlade so súčasnou legislatívou sa poskytujú informácie o tom, ako môžete nastaviť svoj prehľadávač a spravovať tak a udržiavať svoje súkromie a bezpečnosť v súvislosti s Cookies, a to prostredníctvom odkazov na oficiálne internetové stránky podpory hlavných prehľadávačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete povoliť cookies alebo nie.

Rozumie sa, že tým, že pokračujete v prezeraní tejto stránky bez toho, aby ste najprv zakázali cookies, súhlasíte s ich používaním.

 

Nastavenie cookies sa môže tiež zmeniť v nastavení vášho prehľadávača pomocou nasledujúcich odkazov:

 

·         Chrome [ https://support.google.com/chrome/answer/95647 ]

·         Firefox[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  ]

·         Internet Explorer [ https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

·         Safari [ https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac ]