Polityka cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki "cookies" w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi i poprawnego działania serwisu. Przeglądając ją, automatycznie wyrażacie zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej

Akceptuj wszystkie
Nowy klient? Register

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.