Nowy klient? Register

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Stricker przyjmuje jakość jako kluczowy czynnik sukcesu swojej strategii, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji i wierzy w pozytywne i inspirujące środowisko pracy, oparte na zasadach etycznych, z poszanowaniem praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura zrównoważonego rozwoju w firmie Stricker jest ugruntowana na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym politykę, zasady i wartości w strategii, w procesach, projektach i decyzjach.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy projektowania, rozwoju, marketingu i personalizacji produktów wspierających reklamę i promocję w siedzibie firmy w Murtede. Przyjęty system zarządzania spełnia wszystkie wymagania norm NP EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością), NP EN ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe) i NP ISO 45001:2019 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Stricker zakłada zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój w swoich różnych aspektach, dążąc do zapewnienia polityki opartej na następujących filarach:

• Zintegrowany system zarządzania
• Zrównoważony rozwój produktów
• Środowisko
• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy
• Prawa człowieka i prawa pracownicze
• Etyka biznesu


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKTÓW STRICKER

1. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
2. Całkowite zaspokojenie potrzeb klientów i wszystkich innych zainteresowanych;
3. Zapewnienie relacji biznesowych opartych na zaufaniu i rzetelności w stosunku do klientów i dostawców przy minimalnym możliwym ryzyku dla biznesu i środowiska;
4. Promowanie aktywnego udziału w społeczności zewnętrznej (m. in. z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami) w realizacji celów;
5. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów;
6. Promowanie, poprzez projektowanie swoich produktów, inwestowania w artykuły o mniejszym wpływie na środowisko, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów o większym potencjale życiowym, podlegających recyklingowi i utylizacji;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, przestrzegania przepisów i regulacji prawnych ich dotyczących.

ŚRODOWISKO

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymogów środowiskowych, np. stosowania dobrych praktyk dobrowolnych;
• Włączenie kryteriów środowiskowych do procesów, projektów i decyzji;
• Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, kontrolę gazów i ścieków płynnych, poprzez redukcję / ponowne wykorzystanie odpadów powstających w firmie, zmniejszenie wpływu działalności na środowisko;
• Ocena aspektów i wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw od dostawcy do ostatecznego miejsca przeznaczenia jego produktów w celu umożliwienia odpowiedniego ogólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju działalności;
• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, pozwalając na jego zapobieganie i prognozowanie odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych na forum środowiskowym;
• Promowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców, klientów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

• Przestrzeganie prawnych i normatywnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie dobrych, dobrowolnych praktyki;
• Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla swoich pracowników;
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach SHW (Safety and health at work) w swojej działalności, mające za cel kontrolowanie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie lub ograniczanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
• Włączenie kryteriów bezpieczeństwa i zdrowia do procesów, projektów i decyzji;
• Promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w swojej działalności.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

• Zapewnienie sprawiedliwych warunków płacowych i harmonogramów pracy dostosowanych do funkcji pełnionych przez pracowników;
• Promowanie kultury szacunku wśród wszystkich pracowników;
• Docenianie talentu i potencjału pracowników, szukając możliwości stymulowania szkoleń i rozwoju zawodowego, zintegrowanych z polityką zarządzania karierą i oceną wyników;
• Promowanie równych szans dla wszystkich pracowników podczas ich pracy w firmie oraz dla potencjalnych pracowników na etapie rekrutacji i selekcji;
• Promowanie satysfakcji oraz realizacji zawodowej i osobistej swoich pracowników, nieustannie poszukując rozwiązań mających na celu poprawę warunków ich pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.

Oświadczenia prawne:


ETYKA BIZNESU

• Zapobieganie wszelkim praktykom oszustwa, korupcji i łapówkarstwa, a także przyjmowaniu zachowań, które mogą wywołać oczekiwania faworyzowania w relacjach z firmą;
• Działanie zgodnie z prawem konkurencji, zgodnie z zasadami i kryteriami rynkowymi oraz promowaniem lojalnej konkurencji;
• Podejmowanie środków zapewniających wyłączenie z procesów decyzyjnych, w przypadkach potencjalnego konfliktu interesów z udziałem firmy;
• Prowadzenie polityki zapobiegania nielegalnym praktykom w materiałach finansowo-księgowych, takim jak oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy;
• Działanie z poszanowaniem prywatności danych, w tym danych osobowych pracowników, klientów i dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.