Ny kund? Register

Hållbarhetspolicy

Stricker anser att kvalitet är en nyckelfaktor för att lyckas med sin strategi och uppmuntrar en kultur av ständiga förbättringar på alla nivåer i organisationen. Stricker tror på en positiv och inspirerande arbetsmiljö som bygger på etiska principer, med respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, för miljön, för säkerhet och för hälsa på arbetsplatsen.

Strickers hållbarhetskultur är cementerad på ett integrerat ledningssystem, som inkluderar i sin policy, principer och värderingar i sin strategi, i sina processer, projekt och beslut.

Det integrerade systemet gäller design, utveckling, marknadsföring och personalisering av reklam- och marknadsföringsstödprodukter vid företagets huvudkontor i Murtede. Det antagna systemet tillämpar alla krav i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) och NP ISO 45001:2019 (Coccupational Health and Safety Management).

Stricker åtar sig ett engagemang för kvalitet och hållbarhet i sina olika delar och strävar efter att säkerställa en politik som bygger på följande pelare:

• Integrerat ledningssystem
• Hållbara produkter
• Miljö
• Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
• Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter
• Affärsetik


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET AV STRICKERS PRODUKTER

1. Kontinuerlig förbättring av det integrerade ledningssystemet;
2. Fullständigt tillgodose kundernas och andra intresserades behov;
3. Säkerställa affärsrelationer av förtroende och rigoritet med kunder och leverantörer med minimal risk för verksamheten och miljön;
4. Främja aktivt deltagande av och i det externa samfundet (kunder, affärspartner, institutioner, bland annat) för att uppfylla målen;
5. Säkerställa produkternas kvalitet i enlighet med kundernas krav och förväntningar;
6. Främja i utformningen av sina produkter en investering i artiklar med mindre miljöpåverkan, nämligen genom användning av material med högre livslängd, återvunna och återvinningsbara;
7. Säkerställa produkternas säkerhet, överensstämmelse med lagstiftning och föreskrifter som gäller för dem.

MILJÖ

• Uppfylla lagstadgade och normativa miljökrav, t.ex. genom att tillämpa god frivillig praxis;
• Inkludera miljökriterier i processer, projekt och beslut;
• Skydda miljön och förebygga föroreningar, genom hållbar användning av resurser, kontroll av gaser och flytande avlopp, genom att minska/återanvända avfall som genereras i företaget, minska verksamhetens miljöpåverkan;
• Utvärdera aspekterna och miljöpåverkan i hela leveranskedjan från leverantören till slutdestinationen för dess produkter, för att möjliggöra lämpliga övergripande åtgärder för hållbar tillväxt i verksamheten;
• Identifiera potentiella miljörisker, så att de kan förebyggas och lämpliga åtgärder för att hantera nödsituationer i miljöforumet kan förutses;
• Främja miljömedvetenhet hos anställda, leverantörer, kunder, konsumenter och alla andra intresserade.

SÄKERHET OCH HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

• Uppfylla de rättsliga och normativa kraven på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och tillämpa god frivillig praxis;
• Tillhandahålla en säker och hälsosam miljö för sina anställda;
• Identifiera farorna och bedöma riskerna enligt SST i sin verksamhet, i syfte att kontrollera eventuella nödsituationer och förebygga eller minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar;
• Inkludera säkerhets- och hälsokriterier i processer, projekt och beslut;
• Främja en säkerhets- och hälsokultur i sin verksamhet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTTIGHETER

• Säkerställa rättvisa lönevillkor och arbetsscheman som är anpassade till de funktioner som de anställda utför;
• Främja en kultur av respekt bland alla anställda;
• Värdera de anställdas talang och potential och leta efter möjligheter att stimulera utbildning och yrkesmässig utveckling, integrerat i en politik för karriärförvaltning och prestationsbedömning;
• Främja lika möjligheter för alla anställda under deras resa i företaget och för potentiella anställda i rekryterings- och urvalsfaserna;
• Främja tillfredsställelse och yrkesmässigt och personligt förverkligande hos sina anställda, genom att ständigt söka lösningar för att förbättra deras arbetsvillkor och för att förena yrkesliv och privatliv.


AFFÄRSETIK

• Förbjuda alla former av bedrägeri, korruption och mutor, samt att anta beteenden som kan skapa förväntningar om gynnande i relationerna med företaget;
• Handla i enlighet med konkurrenslagstiftningen, enligt regler och marknadskriterier och främja lojal konkurrens;
• Vidta åtgärder för att säkerställa undantag från beslutsprocesser i fall av potentiella intressekonflikter som rör företaget;
• Upprätthålla en policy för att förhindra olagliga metoder i finansiella och redovisningsrelaterade material, såsom skattebedrägeri och penningtvätt;
• Handla med respekt för dataintegritet, inklusive personuppgifter från anställda, kunder och leverantörer, i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Stricker anser att kvalitet är en nyckelfaktor för att lyckas med sin strategi och uppmuntrar en kultur av ständiga förbättringar på alla nivåer i organisationen. Stricker tror på en positiv och inspirerande arbetsmiljö som bygger på etiska principer, med respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, för miljön, för säkerhet och för hälsa på arbetsplatsen.

Strickers hållbarhetskultur är cementerad på ett integrerat ledningssystem, som inkluderar i sin policy, principer och värderingar i sin strategi, i sina processer, projekt och beslut.

Det integrerade systemet gäller design, utveckling, marknadsföring och personalisering av reklam- och marknadsföringsstödprodukter vid företagets huvudkontor i Murtede. Det antagna systemet tillämpar alla krav i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) och NP ISO 45001:2019 (Coccupational Health and Safety Management).

Stricker åtar sig ett engagemang för kvalitet och hållbarhet i sina olika delar och strävar efter att säkerställa en politik som bygger på följande pelare:

• Integrerat ledningssystem
• Hållbara produkter
• Miljö
• Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
• Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter
• Affärsetik


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET AV STRICKERS PRODUKTER

1. Kontinuerlig förbättring av det integrerade ledningssystemet;
2. Fullständigt tillgodose kundernas och andra intresserades behov;
3. Säkerställa affärsrelationer av förtroende och rigoritet med kunder och leverantörer med minimal risk för verksamheten och miljön;
4. Främja aktivt deltagande av och i det externa samfundet (kunder, affärspartner, institutioner, bland annat) för att uppfylla målen;
5. Säkerställa produkternas kvalitet i enlighet med kundernas krav och förväntningar;
6. Främja i utformningen av sina produkter en investering i artiklar med mindre miljöpåverkan, nämligen genom användning av material med högre livslängd, återvunna och återvinningsbara;
7. Säkerställa produkternas säkerhet, överensstämmelse med lagstiftning och föreskrifter som gäller för dem.

MILJÖ

• Uppfylla lagstadgade och normativa miljökrav, t.ex. genom att tillämpa god frivillig praxis;
• Inkludera miljökriterier i processer, projekt och beslut;
• Skydda miljön och förebygga föroreningar, genom hållbar användning av resurser, kontroll av gaser och flytande avlopp, genom att minska/återanvända avfall som genereras i företaget, minska verksamhetens miljöpåverkan;
• Utvärdera aspekterna och miljöpåverkan i hela leveranskedjan från leverantören till slutdestinationen för dess produkter, för att möjliggöra lämpliga övergripande åtgärder för hållbar tillväxt i verksamheten;
• Identifiera potentiella miljörisker, så att de kan förebyggas och lämpliga åtgärder för att hantera nödsituationer i miljöforumet kan förutses;
• Främja miljömedvetenhet hos anställda, leverantörer, kunder, konsumenter och alla andra intresserade.

SÄKERHET OCH HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

• Uppfylla de rättsliga och normativa kraven på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och tillämpa god frivillig praxis;
• Tillhandahålla en säker och hälsosam miljö för sina anställda;
• Identifiera farorna och bedöma riskerna enligt SST i sin verksamhet, i syfte att kontrollera eventuella nödsituationer och förebygga eller minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar;
• Inkludera säkerhets- och hälsokriterier i processer, projekt och beslut;
• Främja en säkerhets- och hälsokultur i sin verksamhet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTTIGHETER

• Säkerställa rättvisa lönevillkor och arbetsscheman som är anpassade till de funktioner som de anställda utför;
• Främja en kultur av respekt bland alla anställda;
• Värdera de anställdas talang och potential och leta efter möjligheter att stimulera utbildning och yrkesmässig utveckling, integrerat i en politik för karriärförvaltning och prestationsbedömning;
• Främja lika möjligheter för alla anställda under deras resa i företaget och för potentiella anställda i rekryterings- och urvalsfaserna;
• Främja tillfredsställelse och yrkesmässigt och personligt förverkligande hos sina anställda, genom att ständigt söka lösningar för att förbättra deras arbetsvillkor och för att förena yrkesliv och privatliv.


AFFÄRSETIK

• Förbjuda alla former av bedrägeri, korruption och mutor, samt att anta beteenden som kan skapa förväntningar om gynnande i relationerna med företaget;
• Handla i enlighet med konkurrenslagstiftningen, enligt regler och marknadskriterier och främja lojal konkurrens;
• Vidta åtgärder för att säkerställa undantag från beslutsprocesser i fall av potentiella intressekonflikter som rör företaget;
• Upprätthålla en policy för att förhindra olagliga metoder i finansiella och redovisningsrelaterade material, såsom skattebedrägeri och penningtvätt;
• Handla med respekt för dataintegritet, inklusive personuppgifter från anställda, kunder och leverantörer, i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.
Stricker anser att kvalitet är en nyckelfaktor för att lyckas med sin strategi och uppmuntrar en kultur av ständiga förbättringar på alla nivåer i organisationen. Stricker tror på en positiv och inspirerande arbetsmiljö som bygger på etiska principer, med respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, för miljön, för säkerhet och för hälsa på arbetsplatsen.

Strickers hållbarhetskultur är cementerad på ett integrerat ledningssystem, som inkluderar i sin policy, principer och värderingar i sin strategi, i sina processer, projekt och beslut.

Det integrerade systemet gäller design, utveckling, marknadsföring och personalisering av reklam- och marknadsföringsstödprodukter vid företagets huvudkontor i Murtede. Det antagna systemet tillämpar alla krav i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) och NP ISO 45001:2019 (Coccupational Health and Safety Management).

Stricker åtar sig ett engagemang för kvalitet och hållbarhet i sina olika delar och strävar efter att säkerställa en politik som bygger på följande pelare:

• Integrerat ledningssystem
• Hållbara produkter
• Miljö
• Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
• Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter
• Affärsetik


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET AV STRICKERS PRODUKTER

1. Kontinuerlig förbättring av det integrerade ledningssystemet;
2. Fullständigt tillgodose kundernas och andra intresserades behov;
3. Säkerställa affärsrelationer av förtroende och rigoritet med kunder och leverantörer med minimal risk för verksamheten och miljön;
4. Främja aktivt deltagande av och i det externa samfundet (kunder, affärspartner, institutioner, bland annat) för att uppfylla målen;
5. Säkerställa produkternas kvalitet i enlighet med kundernas krav och förväntningar;
6. Främja i utformningen av sina produkter en investering i artiklar med mindre miljöpåverkan, nämligen genom användning av material med högre livslängd, återvunna och återvinningsbara;
7. Säkerställa produkternas säkerhet, överensstämmelse med lagstiftning och föreskrifter som gäller för dem.

MILJÖ

• Uppfylla lagstadgade och normativa miljökrav, t.ex. genom att tillämpa god frivillig praxis;
• Inkludera miljökriterier i processer, projekt och beslut;
• Skydda miljön och förebygga föroreningar, genom hållbar användning av resurser, kontroll av gaser och flytande avlopp, genom att minska/återanvända avfall som genereras i företaget, minska verksamhetens miljöpåverkan;
• Utvärdera aspekterna och miljöpåverkan i hela leveranskedjan från leverantören till slutdestinationen för dess produkter, för att möjliggöra lämpliga övergripande åtgärder för hållbar tillväxt i verksamheten;
• Identifiera potentiella miljörisker, så att de kan förebyggas och lämpliga åtgärder för att hantera nödsituationer i miljöforumet kan förutses;
• Främja miljömedvetenhet hos anställda, leverantörer, kunder, konsumenter och alla andra intresserade.

SÄKERHET OCH HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

• Uppfylla de rättsliga och normativa kraven på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och tillämpa god frivillig praxis;
• Tillhandahålla en säker och hälsosam miljö för sina anställda;
• Identifiera farorna och bedöma riskerna enligt SST i sin verksamhet, i syfte att kontrollera eventuella nödsituationer och förebygga eller minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar;
• Inkludera säkerhets- och hälsokriterier i processer, projekt och beslut;
• Främja en säkerhets- och hälsokultur i sin verksamhet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTTIGHETER

• Säkerställa rättvisa lönevillkor och arbetsscheman som är anpassade till de funktioner som de anställda utför;
• Främja en kultur av respekt bland alla anställda;
• Värdera de anställdas talang och potential och leta efter möjligheter att stimulera utbildning och yrkesmässig utveckling, integrerat i en politik för karriärförvaltning och prestationsbedömning;
• Främja lika möjligheter för alla anställda under deras resa i företaget och för potentiella anställda i rekryterings- och urvalsfaserna;
• Främja tillfredsställelse och yrkesmässigt och personligt förverkligande hos sina anställda, genom att ständigt söka lösningar för att förbättra deras arbetsvillkor och för att förena yrkesliv och privatliv.


AFFÄRSETIK

• Förbjuda alla former av bedrägeri, korruption och mutor, samt att anta beteenden som kan skapa förväntningar om gynnande i relationerna med företaget;
• Handla i enlighet med konkurrenslagstiftningen, enligt regler och marknadskriterier och främja lojal konkurrens;
• Vidta åtgärder för att säkerställa undantag från beslutsprocesser i fall av potentiella intressekonflikter som rör företaget;
• Upprätthålla en policy för att förhindra olagliga metoder i finansiella och redovisningsrelaterade material, såsom skattebedrägeri och penningtvätt;
• Handla med respekt för dataintegritet, inklusive personuppgifter från anställda, kunder och leverantörer, i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.