Uusi asiakas? Register

Kestävän kehityksen politiikat

Stricker pitää laatua strategiansa menestyksen avaintekijänä, kannustaa jatkuvan parantamisen kulttuuriin organisaation kaikilla tasoilla ja uskoo myönteiseen ja innostavaan työympäristöön, joka perustuu eettisiin periaatteisiin ja jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä sekä työturvallisuutta ja työterveyttä.

Yhdennettyä johtamisjärjestelmää sovelletaan mainonnan ja myynninedistämisen tukituotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja personointiin yrityksen pääkonttorissa Murtedessa. Käyttöön otetussa johtamisjärjestelmässä sovelletaan kaikkia NP EN ISO 9001:2015 (laadunhallinta), NP EN ISO 14001:2015 (ympäristöasioiden hallinta) ja NP ISO 45001:2019 (työterveyden ja -turvallisuuden hallinta) -standardien vaatimuksia.

Strickerin kestävän kehityksen kulttuuri perustuu yhdennettyyn johtamisjärjestelmään, joka sisältää toimintaperiaatteet, periaatteet ja arvot strategiassa, prosesseissa, hankkeissa ja päätöksissä. Stricker sitoutuu laatuun ja kestävään kehitykseen eri osa-alueillaan ja pyrkii varmistamaan seuraaviin pilareihin perustuvan politiikan:

• Integroitu hallintojärjestelmä
• Tuotteiden kestävä kehitys
• Ympäristö
• Työturvallisuus ja työterveys
• Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet
• Liiketoiminnan etiikka


LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA STRICKER-TUOTTEIDEN KESTÄVÄ KEHITYS

1. Paranna jatkuvasti integroitua johtamisjärjestelmää;
2. Täydellisesti tyydyttää asiakkaiden ja kaikkien muiden kiinnostuneiden tarpeet;
3. Varmistetaan luottamukselliset ja tiukat liikesuhteet asiakkaiden ja toimittajien kanssa siten, että liiketoiminnalle ja ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän riskejä;
4. Edistetään ulkoisen yhteisön (muun muassa asiakkaiden, liikekumppaneiden ja instituutioiden) aktiivista osallistumista tavoitteiden saavuttamiseksi;
5. Varmista tuotteiden laatu asiakkaiden vaatimusten ja odotusten mukaisesti;
6. Edistetään tuotteiden suunnittelussa investointeja tuotteisiin, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia, eli käyttämällä materiaaleja, joilla on suurempi käyttöikä, jotka ovat kierrätettyjä ja kierrätettäviä;
7. Varmistaa tuotteiden turvallisuus ja niihin sovellettavan lainsäädännön ja määräysten noudattaminen.

YMPÄRISTÖ

• Noudattaa oikeudellisia ja normatiivisia ympäristövaatimuksia, kuten hyvien vapaaehtoisten käytäntöjen soveltamista;
• Sisällytetään ympäristökriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Suojellaan ympäristöä ja ehkäistään ympäristön pilaantumista käyttämällä resursseja kestävästi, valvomalla kaasuja ja nestemäisiä jätevesiä, vähentämällä / uudelleenkäyttämällä yrityksessä syntyvää jätettä ja vähentämällä toiminnan ympäristövaikutuksia;
• Arvioidaan näkökohdat ja ympäristövaikutukset koko toimitusketjussa tavarantoimittajalta tuotteiden lopulliseen määränpäähän, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia yleistoimenpiteitä toiminnan kestävän kasvun edistämiseksi;
• Tunnistetaan mahdolliset ympäristöriskit, mahdollistetaan niiden ennaltaehkäisy ja ennakoidaan asianmukaiset toimenpiteet ympäristöfoorumin hätätilanteiden varalta;
• Edistetään ympäristötietoisuutta työntekijöiden, tavarantoimittajien, asiakkaiden, kuluttajien ja kaikkien muiden asiasta kiinnostuneiden keskuudessa.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

• Noudatetaan lakisääteisiä ja normatiivisia työturvallisuus- ja työterveysvaatimuksia ja sovelletaan hyviä vapaaehtoisia käytäntöjä;
• Tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen ympäristö;
• Tunnistetaan vaaratekijät ja arvioidaan riskit SST:n mukaisesti omassa toiminnassaan pyrkien hallitsemaan mahdollisia hätätilanteita ja ehkäisemään tai vähentämään työtapaturmia ja ammattitauteja;
• Sisällytä turvallisuus- ja terveyskriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Edistää turvallisuus- ja terveyskulttuuria toiminnassaan.

IHMISOIKEUDET JA TYÖELÄMÄN OIKEUDET

• Varmistetaan oikeudenmukaiset palkkaehdot ja työaikataulut, jotka vastaavat työntekijöiden suorittamia tehtäviä;
• Edistetään kunnioituksen kulttuuria kaikkien työntekijöiden keskuudessa;
• Arvosta työntekijöidesi lahjakkuutta ja potentiaalia ja etsi mahdollisuuksia edistää koulutusta ja ammatillista kehitystä, jotka on sisällytetty uranhallintapolitiikkaan ja suorituksen arviointiin;
• Edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille työntekijöille heidän matkansa aikana yrityksessä ja potentiaalisille työntekijöille rekrytointi- ja valintavaiheissa;
• Edistää työntekijöidensä tyytyväisyyttä sekä ammatillista ja henkilökohtaista toteutumista etsimällä jatkuvasti ratkaisuja heidän työolojensa parantamiseksi ja työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi.

Oikeudelliset lausunnot:


LIIKETOIMINTAETIIKKA

• Estää kaikki petokset, korruptio ja lahjonta sekä sellaisen käyttäytymisen omaksuminen, joka voi luoda odotuksia suosimisesta suhteissa yritykseen;
• Toimitaan kilpailulainsäädännön mukaisesti, sääntöjen ja markkinakriteerien mukaisesti ja edistetään lojaalia kilpailua;
• Ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan vapautus päätöksentekoprosesseista tapauksissa, joissa yhtiöön liittyy mahdollisia eturistiriitoja;
• Ylläpitää politiikkaa, jolla estetään rahoitus- ja kirjanpitoaineistoon liittyvät laittomat käytännöt, kuten veropetokset ja rahanpesu;
• Toimia tietosuojaa kunnioittaen, mukaan lukien työntekijöiden, asiakkaiden ja tavarantoimittajien henkilötiedot, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Stricker pitää laatua strategiansa menestyksen avaintekijänä, kannustaa jatkuvan parantamisen kulttuuriin organisaation kaikilla tasoilla ja uskoo myönteiseen ja innostavaan työympäristöön, joka perustuu eettisiin periaatteisiin ja jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä sekä työturvallisuutta ja työterveyttä.

Yhdennettyä johtamisjärjestelmää sovelletaan mainonnan ja myynninedistämisen tukituotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja personointiin yrityksen pääkonttorissa Murtedessa. Käyttöön otetussa johtamisjärjestelmässä sovelletaan kaikkia NP EN ISO 9001:2015 (laadunhallinta), NP EN ISO 14001:2015 (ympäristöasioiden hallinta) ja NP ISO 45001:2019 (työterveyden ja -turvallisuuden hallinta) -standardien vaatimuksia.

Strickerin kestävän kehityksen kulttuuri perustuu yhdennettyyn johtamisjärjestelmään, joka sisältää toimintaperiaatteet, periaatteet ja arvot strategiassa, prosesseissa, hankkeissa ja päätöksissä. Stricker sitoutuu laatuun ja kestävään kehitykseen eri osa-alueillaan ja pyrkii varmistamaan seuraaviin pilareihin perustuvan politiikan:

• Integroitu hallintojärjestelmä
• Tuotteiden kestävä kehitys
• Ympäristö
• Työturvallisuus ja työterveys
• Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet
• Liiketoiminnan etiikka


LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA STRICKER-TUOTTEIDEN KESTÄVÄ KEHITYS

1. Paranna jatkuvasti integroitua johtamisjärjestelmää;
2. Täydellisesti tyydyttää asiakkaiden ja kaikkien muiden kiinnostuneiden tarpeet;
3. Varmistetaan luottamukselliset ja tiukat liikesuhteet asiakkaiden ja toimittajien kanssa siten, että liiketoiminnalle ja ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän riskejä;
4. Edistetään ulkoisen yhteisön (muun muassa asiakkaiden, liikekumppaneiden ja instituutioiden) aktiivista osallistumista tavoitteiden saavuttamiseksi;
5. Varmista tuotteiden laatu asiakkaiden vaatimusten ja odotusten mukaisesti;
6. Edistetään tuotteiden suunnittelussa investointeja tuotteisiin, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia, eli käyttämällä materiaaleja, joilla on suurempi käyttöikä, jotka ovat kierrätettyjä ja kierrätettäviä;
7. Varmistaa tuotteiden turvallisuus ja niihin sovellettavan lainsäädännön ja määräysten noudattaminen.

YMPÄRISTÖ

• Noudattaa oikeudellisia ja normatiivisia ympäristövaatimuksia, kuten hyvien vapaaehtoisten käytäntöjen soveltamista;
• Sisällytetään ympäristökriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Suojellaan ympäristöä ja ehkäistään ympäristön pilaantumista käyttämällä resursseja kestävästi, valvomalla kaasuja ja nestemäisiä jätevesiä, vähentämällä / uudelleenkäyttämällä yrityksessä syntyvää jätettä ja vähentämällä toiminnan ympäristövaikutuksia;
• Arvioidaan näkökohdat ja ympäristövaikutukset koko toimitusketjussa tavarantoimittajalta tuotteiden lopulliseen määränpäähän, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia yleistoimenpiteitä toiminnan kestävän kasvun edistämiseksi;
• Tunnistetaan mahdolliset ympäristöriskit, mahdollistetaan niiden ennaltaehkäisy ja ennakoidaan asianmukaiset toimenpiteet ympäristöfoorumin hätätilanteiden varalta;
• Edistetään ympäristötietoisuutta työntekijöiden, tavarantoimittajien, asiakkaiden, kuluttajien ja kaikkien muiden asiasta kiinnostuneiden keskuudessa.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

• Noudatetaan lakisääteisiä ja normatiivisia työturvallisuus- ja työterveysvaatimuksia ja sovelletaan hyviä vapaaehtoisia käytäntöjä;
• Tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen ympäristö;
• Tunnistetaan vaaratekijät ja arvioidaan riskit SST:n mukaisesti omassa toiminnassaan pyrkien hallitsemaan mahdollisia hätätilanteita ja ehkäisemään tai vähentämään työtapaturmia ja ammattitauteja;
• Sisällytä turvallisuus- ja terveyskriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Edistää turvallisuus- ja terveyskulttuuria toiminnassaan.

IHMISOIKEUDET JA TYÖELÄMÄN OIKEUDET

• Varmistetaan oikeudenmukaiset palkkaehdot ja työaikataulut, jotka vastaavat työntekijöiden suorittamia tehtäviä;
• Edistetään kunnioituksen kulttuuria kaikkien työntekijöiden keskuudessa;
• Arvosta työntekijöidesi lahjakkuutta ja potentiaalia ja etsi mahdollisuuksia edistää koulutusta ja ammatillista kehitystä, jotka on sisällytetty uranhallintapolitiikkaan ja suorituksen arviointiin;
• Edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille työntekijöille heidän matkansa aikana yrityksessä ja potentiaalisille työntekijöille rekrytointi- ja valintavaiheissa;
• Edistää työntekijöidensä tyytyväisyyttä sekä ammatillista ja henkilökohtaista toteutumista etsimällä jatkuvasti ratkaisuja heidän työolojensa parantamiseksi ja työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi.

Oikeudelliset lausunnot:


LIIKETOIMINTAETIIKKA

• Estää kaikki petokset, korruptio ja lahjonta sekä sellaisen käyttäytymisen omaksuminen, joka voi luoda odotuksia suosimisesta suhteissa yritykseen;
• Toimitaan kilpailulainsäädännön mukaisesti, sääntöjen ja markkinakriteerien mukaisesti ja edistetään lojaalia kilpailua;
• Ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan vapautus päätöksentekoprosesseista tapauksissa, joissa yhtiöön liittyy mahdollisia eturistiriitoja;
• Ylläpitää politiikkaa, jolla estetään rahoitus- ja kirjanpitoaineistoon liittyvät laittomat käytännöt, kuten veropetokset ja rahanpesu;
• Toimia tietosuojaa kunnioittaen, mukaan lukien työntekijöiden, asiakkaiden ja tavarantoimittajien henkilötiedot, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Stricker pitää laatua strategiansa menestyksen avaintekijänä, kannustaa jatkuvan parantamisen kulttuuriin organisaation kaikilla tasoilla ja uskoo myönteiseen ja innostavaan työympäristöön, joka perustuu eettisiin periaatteisiin ja jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä sekä työturvallisuutta ja työterveyttä.

Yhdennettyä johtamisjärjestelmää sovelletaan mainonnan ja myynninedistämisen tukituotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja personointiin yrityksen pääkonttorissa Murtedessa. Käyttöön otetussa johtamisjärjestelmässä sovelletaan kaikkia NP EN ISO 9001:2015 (laadunhallinta), NP EN ISO 14001:2015 (ympäristöasioiden hallinta) ja NP ISO 45001:2019 (työterveyden ja -turvallisuuden hallinta) -standardien vaatimuksia.

Strickerin kestävän kehityksen kulttuuri perustuu yhdennettyyn johtamisjärjestelmään, joka sisältää toimintaperiaatteet, periaatteet ja arvot strategiassa, prosesseissa, hankkeissa ja päätöksissä. Stricker sitoutuu laatuun ja kestävään kehitykseen eri osa-alueillaan ja pyrkii varmistamaan seuraaviin pilareihin perustuvan politiikan:

• Integroitu hallintojärjestelmä
• Tuotteiden kestävä kehitys
• Ympäristö
• Työturvallisuus ja työterveys
• Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet
• Liiketoiminnan etiikka


LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA STRICKER-TUOTTEIDEN KESTÄVÄ KEHITYS

1. Paranna jatkuvasti integroitua johtamisjärjestelmää;
2. Täydellisesti tyydyttää asiakkaiden ja kaikkien muiden kiinnostuneiden tarpeet;
3. Varmistetaan luottamukselliset ja tiukat liikesuhteet asiakkaiden ja toimittajien kanssa siten, että liiketoiminnalle ja ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän riskejä;
4. Edistetään ulkoisen yhteisön (muun muassa asiakkaiden, liikekumppaneiden ja instituutioiden) aktiivista osallistumista tavoitteiden saavuttamiseksi;
5. Varmista tuotteiden laatu asiakkaiden vaatimusten ja odotusten mukaisesti;
6. Edistetään tuotteiden suunnittelussa investointeja tuotteisiin, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia, eli käyttämällä materiaaleja, joilla on suurempi käyttöikä, jotka ovat kierrätettyjä ja kierrätettäviä;
7. Varmistaa tuotteiden turvallisuus ja niihin sovellettavan lainsäädännön ja määräysten noudattaminen.

YMPÄRISTÖ

• Noudattaa oikeudellisia ja normatiivisia ympäristövaatimuksia, kuten hyvien vapaaehtoisten käytäntöjen soveltamista;
• Sisällytetään ympäristökriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Suojellaan ympäristöä ja ehkäistään ympäristön pilaantumista käyttämällä resursseja kestävästi, valvomalla kaasuja ja nestemäisiä jätevesiä, vähentämällä / uudelleenkäyttämällä yrityksessä syntyvää jätettä ja vähentämällä toiminnan ympäristövaikutuksia;
• Arvioidaan näkökohdat ja ympäristövaikutukset koko toimitusketjussa tavarantoimittajalta tuotteiden lopulliseen määränpäähän, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia yleistoimenpiteitä toiminnan kestävän kasvun edistämiseksi;
• Tunnistetaan mahdolliset ympäristöriskit, mahdollistetaan niiden ennaltaehkäisy ja ennakoidaan asianmukaiset toimenpiteet ympäristöfoorumin hätätilanteiden varalta;
• Edistetään ympäristötietoisuutta työntekijöiden, tavarantoimittajien, asiakkaiden, kuluttajien ja kaikkien muiden asiasta kiinnostuneiden keskuudessa.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

• Noudatetaan lakisääteisiä ja normatiivisia työturvallisuus- ja työterveysvaatimuksia ja sovelletaan hyviä vapaaehtoisia käytäntöjä;
• Tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen ympäristö;
• Tunnistetaan vaaratekijät ja arvioidaan riskit SST:n mukaisesti omassa toiminnassaan pyrkien hallitsemaan mahdollisia hätätilanteita ja ehkäisemään tai vähentämään työtapaturmia ja ammattitauteja;
• Sisällytä turvallisuus- ja terveyskriteerit prosesseihin, hankkeisiin ja päätöksiin;
• Edistää turvallisuus- ja terveyskulttuuria toiminnassaan.

IHMISOIKEUDET JA TYÖELÄMÄN OIKEUDET

• Varmistetaan oikeudenmukaiset palkkaehdot ja työaikataulut, jotka vastaavat työntekijöiden suorittamia tehtäviä;
• Edistetään kunnioituksen kulttuuria kaikkien työntekijöiden keskuudessa;
• Arvosta työntekijöidesi lahjakkuutta ja potentiaalia ja etsi mahdollisuuksia edistää koulutusta ja ammatillista kehitystä, jotka on sisällytetty uranhallintapolitiikkaan ja suorituksen arviointiin;
• Edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille työntekijöille heidän matkansa aikana yrityksessä ja potentiaalisille työntekijöille rekrytointi- ja valintavaiheissa;
• Edistää työntekijöidensä tyytyväisyyttä sekä ammatillista ja henkilökohtaista toteutumista etsimällä jatkuvasti ratkaisuja heidän työolojensa parantamiseksi ja työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi.

Oikeudelliset lausunnot:


LIIKETOIMINTAETIIKKA

• Estää kaikki petokset, korruptio ja lahjonta sekä sellaisen käyttäytymisen omaksuminen, joka voi luoda odotuksia suosimisesta suhteissa yritykseen;
• Toimitaan kilpailulainsäädännön mukaisesti, sääntöjen ja markkinakriteerien mukaisesti ja edistetään lojaalia kilpailua;
• Ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan vapautus päätöksentekoprosesseista tapauksissa, joissa yhtiöön liittyy mahdollisia eturistiriitoja;
• Ylläpitää politiikkaa, jolla estetään rahoitus- ja kirjanpitoaineistoon liittyvät laittomat käytännöt, kuten veropetokset ja rahanpesu;
• Toimia tietosuojaa kunnioittaen, mukaan lukien työntekijöiden, asiakkaiden ja tavarantoimittajien henkilötiedot, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.